EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Certyfikacja w programie Akademii EITCA

Certyfikacja informatyczna jest formalnym potwierdzeniem nabycia kompetencji w określonych obszarach wiedzy i umiejętności dotyczących informatyki stosowanej i technologii informatycznych. Certyfikaty informatyczne są dokumentami uzupełniającymi lub zastępującymi inne formalne potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz kompetencyjnego przygotowania zawodowego (w tym m.in. świadectw lub dyplomów ukończenia określonych szkół). Więcej informacji o europejskim standardzie certyfikacyjnym EITC/EITCA można znaleźć na stronie Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI jak również na stronie międzynarodowej edycji programu Akademii EITCA.

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA, dzięki akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli, pozwala po pozytywnym ukończeniu programu i procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych EITCA wydanych w Brukseli wraz ze szczegółowymi suplementami (w j. angielskim i odpisami w j. polskim), przekazanych słuchaczom przez akredytowanego krajowego realizatora. Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu programu Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem przedmiotów i jeden łączny certyfikat dziedzinowy EITCA) jak i z programu poszczególnych przedmiotów (pojedyncze egzaminy według wybranych programów i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).W zakresie merytorycznym certyfikaty programu EITCA (w średniej objętości merytorycznej 150-180 godzin programowych, tj. 2 semestrów akademickich) odpowiadają dyplomom ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych, jednak ich przewagą jest międzynarodowy charakter standardu certyfikacyjnego (certyfikaty wydawane są w Brukseli w j. angielskim wraz z odpisami w j. polskim lub dowolnym innym języku urzędowym krajów członkowskich Unii Europejskiej). Istotną właściwością programów certyfikacji Instytutu EITCI jest możliwość realizacji również pojedynczych programów certyfikacyjnych, odpowiadających przedmiotom składającym się na pełne programy Akademii EITCA (certyfikaty przedmiotowe EITC, które zakresem merytorycznym odpowiadają specjalistycznym szkoleniom/kursom informatycznym o standardowej średniej zawartości materiałowej około 15-16 godzin programowych). Merytoryczne programy certyfikacji dziedzinowej EITCA i EITC obejmują zawartości programowe konstruowane od podstaw, tak aby do ich realizacji, pomimo zaawansowanego i specjalistycznego charakteru, nie było wymagane posiadanie wykształcenia informatycznego. Dzięki temu nawet najbardziej specjalistyczne programy certyfikacji EITC/EITCA mogą być z powodzeniem zrealizowane przez osoby nie mające przygotowania informatycznego, będąc równocześnie odpowiednimi także dla zawodowych informatyków, specjalistów w określonych dziedzinach.

Procedura certyfikacji w programie EITCA wiąże się nie tylko z wydaniem odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów w formie elektronicznej (wraz z suplementami i odpisami), ale również z wprowadzeniem odpowiednio zabezpieczonych danych do internetowego systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI (gdzie możliwa jest weryfikacja szczegółów programowych zrealizowanych przez posiadacza certyfikatu wraz z wynikami procedur egzaminacyjnych oraz wydruk odp. potwierdzeń i suplementów). Jak dotychczas Instytut EITCI wydał ponad 50 tysięcy certyfikatów na terenie całej Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach specjalistycznych dziedzin informatyki stosowanej oraz programów informatyzacji administracji publicznej i przeciwdziałana wykluczeniu cyfrowemu).

Zarówno procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna, wydanie w Brukseli i przekazanie certyfikatów w nowoczesnej i bezpiecznej formie elektronicznej uczestnikom, jak również przyszła obsługa serwisu walidacji posiadanych certyfikacji w formie on-line nie są dodatkowo odpłatne (wszystkie związane z tym koszty zostały ujęte w opłatach za uczestnictwo w programie certyfikacyjnym EITCA w jego pełnym zakresie, lub w ramach poszczególnych programów przedmiotowych EITC - uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów certyfikacji).

W ramach krajowej realizacji programu EITCA, procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna, mająca na celu formalne potwierdzenie nabycia wiedzy w określonych obszarach zastosowań technologii informatycznych prowadzona jest przez krajowe konsorcjum realizujące wg wytycznych Instytutu EITCI, w pełnym zakresie w formie zdalnej, za pośrednictwem specjalnego systemu testów on-line, zintegrowanych z platformą e-learning.

W ramach krajowej realizacji programu Akademii EITCA, dostępne są następujące kierunki (Akademie EITCA), systematyzujące zawodowe standardy kompetencyjne w określonych dziedzinach informatyki stosowanej, których pomyślne ukończenie wiąże się z wydaniem w Brukseli odpowiednich certyfikatów EITCA przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI:Certyfikat Akademii EITCA/CG Grafiki Komputerowej stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika komputerowa stanowi jedno z najbardziej istotnych i powszechnych zastosowań technologii informatycznych w nowoczesnej gospodarce i w życiu społecznym, które stają się coraz silniej zinformatyzowane. To obecnie podstawa nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, a nawet sztuki. Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym elementem wszelkich przekazów wizualnych (w tym np. stron internetowych, filmów i programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji książkowych i gazetowych, fotografii, designu użytkowego, i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia coraz istotniejsze są umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, a rola kompetentnych grafików komputerowych na nowoczesnym rynku pracy jest nie do przecenienia. Profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej mogą być wykorzystane w niezliczonych zastosowaniach - zarówno możliwych w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem specjalistycznych kompetencji w obszarze tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i trójwymiarowej, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron WWW w technologii Adobe Dreamweaver i Flash), tworzenia animacji i grafiki interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki komputerowej w kontekście szeroko pojętej sztuki i techniki. Realizacja procedury certyfikacji w pełnym zakresie Akademii EITCA/CG Grafiki Komputerowej wiąże się ze zdobyciem wiedzy w ramach 10 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w zakładkach e-Learning i Program EITCA/CG.
Kursy wchodzące w skład Akademii EITCA/CG:
EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop (15h)EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator (15h)EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign (15h)EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash (15h)EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej (15h)EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki (15h)EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver (15h)EITC/CG/AI2: Projektowanie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator (15h)EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad i SketchUp (15h)EITC/CG/ADPD: Artystyczny cyfrowy rysunek portretowy (15h)EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej (15h)Certyfikat Akademii EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie posiadania najważniejszych (tj. kluczowych) umiejętności informatycznych, szeroko wykorzystywanych na nowoczesnym rynku pracy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Program jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), tj. takich kompetencji informatycznych, które są potrzebne do samorealizacji, rozwoju osobistego i doskonalenia, w szczególności na płaszczyźnie zawodowej społeczeństwa informacyjnego i GOW. Certyfikat EITCA/KC jest poświadczeniem zdobytych kompetencji informatycznych określanych jako niezbędne na obecnym rynku pracy przede wszystkim przez pracodawców i kadry zarządzające w każdej gałęzi nowoczesnej gospodarki. Posiadanie certyfikatu zwiększa atrakcyjność osoby w niemal każdym zawodzie (w szczególności zawodach biurowych, administracyjnych i biznesowych), a także poświadcza chęć samodoskonalenia się w obliczu szybko postępującej informatyzacji i rozwoju technologicznego. Realizacja procedury certyfikacji wiąże się ze zdobyciem wiedzy oraz przystąpieniem do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej w ramach co najmniej 5 wybranych przez uczestnika przedmiotów, z objętych programem 12 (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w zakładkach e-Learning i Program EITCA/KC.
Kursy wchodzące w skład Akademii EITCA/KC:
EITC/BI/MSO10: Pakiet biurowy Microsoft Office (15h)EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h)EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych (15h)EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop (15h)EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych (15h)EITC/SE/CPF: Podstawy programowania (15h)EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych (15h)EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe (15h)EITC/BI/TF: Systemy telepracy (15h)EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami (15h)EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny (15h)EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego (15h)Certyfikat Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji zawodowych w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych (w tym w szczególności istniejących zagrożeń, stosowanych metod kryptograficznych, teorii podstaw bezpieczeństwa informacji, metod zarządzania bezpieczeństwem informacji, aspektów formalno-prawnych, jak również szczegółowych zagadnień technicznych oraz technologii w dziedzinie zabezpieczeń sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych). Zakres programowy Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi wiedzę o sposobach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych pod kątem poufności, wiarygodności i integralności przetwarzanych danych, co stanowi obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów informatyki. Rozwój społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, to nie tylko wszechobecna wirtualizacja procesów gospodarczo-ekonomicznych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i wrażliwości eksponowanej informacji na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS stanowi istotny element specjalizacji nie tylko w zawodowach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, ale również w zawodowach związanych z ogólną obsługą systemów informatycznych i sieciowych (w tym w ramach silnie zinformatyzowanego sektora finansowego, czy też sektora dużych firm i korporacji, ale również wszystkich instytucji posiadających i polegających na niezawodności wdrożonych systemów informatycznych, m.in. także w administracji publicznej). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników dowolnych branż gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w ramach systemów informatycznych, jak również do specjalistów branży IT, oraz wszystkich osób zainteresowanych niezwykle ciekawym i rozwojowym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji, chcących nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. Uzyskanie certyfikatu EITCA/IS wiąże się z koniecznością zrealizowania pełnego zakresu programowego Akademii EITCA/IS w skład którego wchodzi 12 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w zakładkach e-Learning i Program EITCA/IS.
Kursy wchodzące w skład Akademii EITCA/IS:
EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii (15h)EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki (15h)EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft (15h)EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych (15h)EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 (15h)EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 (15h)EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych (15h)EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa (15h)EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji (15h)EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego (15h)EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa (15h)EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa jako podstawa bezpieczeństwa informacji (15h)Certyfikat Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie przygotowania kompetencyjnego w obszarze szeroko pojętych zastosowań informatyki w biznesie (tj. w działalności gospodarczej), w tym w biznesie elektronicznym (e-biznesie) oraz w administracji (a w szczególności w administracji procesami biznesowymi). Programowy zakres Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej obejmuje wiedzę na temat technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe i administracyjne (w tym zarządzanie projektami, nowoczesny marketing i reklama internetowa, zastosowania technologii sieciowych i informatycznych w e-biznesie, oprogramowanie biurowe, systemy zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ERP, systemy zarządzania relacjami z klientami CRM, systemy komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym RTC, administracja i zarządzanie treścią w serwisach internetowych w systemach CMS, systemy mobile, i wiele innych). Kompetencje informatyczne w zakresie zastosowań informatyki w biznesie (w tym w e-biznesie) oraz administracji są w kontekście coraz silniej zinformatyzowanej gospodarki bardzo istotnym elementem kwalikacji, pożądanym od każdego pracownika firm i korporacji, ale także instytucji niekomercyjnych (w tym administracji publicznej). Technologie informatyczne zastosowań biznesowych i administracyjnych mają za zadanie usprawnienie procesów zarządzania i planowania zasobami oraz automatyzację wielu istotnych procesów (takich jak przepływy pracy workflow, komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym, etc.). Zakres zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych objęty programem Akademii EITCA/BI Informatyka Biznesowa odpowiada aktualnym potrzebom biznesowym nowoczesnej gospodarki, i jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się informatyką zawodowo, ale nawet przede wszystkim dla osób obejmujących stanowiska administracyjne, biznesowe i kierowniczne, na których w coraz większym stopniu będą miały do czynienia z technologiami informatycznymi. Uzyskanie certyfikatu EITCA/BI wiąże się z koniecznością zrealizowania pełnego zakresu programowego Akademii EITCA/BI, w skład którego wchodzi 12 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w zakładkach e-Learning i Program EITCA/BI.
Kursy wchodzące w skład Akademii EITCA/BI:
EITC/BI/ITIM: e-Zarządzanie (15h)EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h)EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny (15h)EITC/SE/CPF: Podstawy programowania (15h)EITC/BI/SDBAMS: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie (15h)EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych (15h)EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki (15h)EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW (15h)EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 (15h)EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver (15h)EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej (15h)EITC/TT/MSF: Systemy mobilne (15h)EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja (15h)

Dostęp do wyżej wymienionych programów certyfikacyjnych EITCA, systematyzujących wiedzę w konkretnych obszarach nowoczesnych i istotnych w gospodarce zastosowań technologii informatycznych (jak również do składających się na nie przedmiotowych programów certyfikacyjnych EITC) jest teraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób (nie tylko zawodowych informatyków). Dzięki w pełni zdalnej formie realizacji procedur egzaminacyjno-certyfikacyjnych on-line za pośrednictwem odpowiednio zabezpieczonego systemu zintegrowanego z internetową platformą e-learning, bariery uzyskania specjalistycznych certyfikatów informatycznych zostały znacząco obniżone (brak wymogu fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym oraz długotrwałego oczekiwania na termin realizacji egzaminu). Dodatkowo krajowa realizacja programu Akademii EITCA w formie e-learning, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwala teraz na znaczące (nawet 80%) obniżenie opłat za certyfikację EITCA w pełnych zakresach poszczególnych programów.

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty EITC lub EITCA mogą je wprowadzić w systemie LinkedIn w sekcji swojej edukacji ze wskazaniem Akademii EITCA jako instytucji edukacyjnej, a system sieci LinkedIn sam automatycznie rozpozna te certyfikaty i wyświetli je wraz z oficjalnym logiem i stroną akademicką Akademii EITCA.

Dodatkowo posiadacze certyfikatów EITC lub EITCA, dodając je w systemie sieci LinkedIn mogą również w specjalnych polach łącz każdego z dodawanych certyfikatów zamieścić łącza weryfikujące prawdziwość dodawanego certyfikatu (łącza te zawierają zabezpieczone numery ID dodawanego certyfikatu kodowane specjalnymi funkcjami kryptograficznymi, a ich użycie pozwala w bezpieczny sposób zweryfikować prawdziwość certyfikatu i uzyskać wszystkie szczegółowe dane na jego temat). Przedmiotowa integracja walidacji prawdziwości certyfikacji kompetencyjnej EITC / EITCA jest pierwszą tego typu funkcjonalnością zastosowaną na platformie LinkedIn i podnosi poziom profesjonalności profilu zawodowego w tej sieci. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcji i oficjalnej prezentacji Państwa certyfikatów. Własne łącza walidacyjne posiadanych certyfikatów EITC / EITCA można uzyskać na stronie walidacji certyfikacji Instytutu EITCI pod adresem: https://eitci.org/validate (po podaniu danych certyfikatu).

Krótki film z instrukcją w jaki sposób dodać certyfikaty EITC / EITCA na swoim profilu LinkedIn:

Dostępne kursy EITC:

EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja (15h)
EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h)
EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami (15h)
EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny (15h)
EITC/BI/ITIM: e-Zarządzanie (15h)
EITC/BI/MSO10: Pakiet biurowy Microsoft Office (15h)
EITC/BI/SDBAMS: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie (15h)
EITC/BI/TF: Systemy telepracy (15h)
EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad i SketchUp (15h)
EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver (15h)
EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash (15h)
EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator (15h)
EITC/CG/AI2: Projektowanie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator (15h)
EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign (15h)
EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop (15h)
EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki (15h)
EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej (15h)
EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej (15h)
EITC/CG/ADPD: Artystyczny cyfrowy rysunek portretowy (15h)
EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe (15h)
EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 (15h)
EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 (15h)
EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych (15h)
EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa jako podstawa bezpieczeństwa informacji (15h)
EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW (15h)
EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 (15h)
EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych (15h)
EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych (15h)
EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych (15h)
EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii (15h)
EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki (15h)
EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji (15h)
EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego (15h)
EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego (15h)
EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych (15h)
EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa (15h)
EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft (15h)
EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa (15h)
EITC/SE/CPF: Podstawy programowania (15h)
EITC/TT/MSF: Systemy mobilne (15h)

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur