Często zadawane pytania

Ogólne

Program Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA jest krajową edycją międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej European Information Technologies Certification Academy, realizowaną w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Akademia EITCA stanowi implementację Cyfrowej Agendy dla Europy Komisji Europejskiej w ramach strategii Europa 2020. Jest także istotną częścią inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Jej zadaniem jest jak najszersze upowszechnianie kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej dla podnoszenia wydajności i konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Krajowa edycja programu Akademii EITCA jest merytoryczno-metodologicznie spójną implementacją międzynarodowej edycji programu Akademii EITCA, pozwalającą uzyskać zdalnie informatyczne certyfikaty kompetencyjne EITC / EITCA wydawane w Brukseli przy realizowaniu procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego w pełni w języku polskim.

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia poziomu posiadanych kompetencji informatycznych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej. W krajowej edycji programu Akademii EITCA, uczestnicy mogą uzyskać informatyczne certyfikaty EITCA wydane w Brukseli w ramach polskojęzycznego programu dydaktycznego e-learning i procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, realizowanej w trybie zdalnym on-line przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową (EAC, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 245, Bruksela, sierpień 2010) kompetencje informatyczne stanowią obecnie podstawę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gospodarce UE opartej na wiedzy (GOW). Wg najnowszych badań Eurostatu 2010 aż 30% obywateli UE (tj. 150 mln Europejczyków) nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na nowoczesnym, wspólnym rynku pracy, a także stanowi bariery w rozwoju zawodowym i osobistym – jednocześnie kompetencje informatyczne posiadane przez pozostałą część obywateli Unii Europejskiej są niewystarczająco ukierunkowane i podlegają dezaktualizacji.

Ponieważ umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi to najważniejsze, tzw. kluczowe kompetencje o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Zalecenie PE i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE), głównym przesłaniem EAC, stanowiącej filar nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej („Europa 2020 - unia innowacji”), jest konieczność intensyfikacji ustawicznego kształcenia Europejczyków w zakresie technologii informatycznych (IT), prowadzącej do zwiększenia liczby osób z wykształceniem w tej dziedzinie, przy jednoczesnym podniesieniu jakości tego kształcenia w ramach pan-europejskich programów certyfikacji, przy wykorzystaniu efektywnych metod cyfrowych (w szczególności e-learningu), jak również przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w programach dofinansowania kosztów formalnie poświadczonej edukacji.

Jednym z pan-europejskich standardów kompetencyjnych w obszarze technologii informatycznych jest standard Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach standardu EITCI rozwijane są dwa programy certyfikacji kompetencji informatycznych:

 • Europejski Program Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification Programme), obejmujący specjalistyczne, określone tematycznie programy certyfikacyjne (godzinowe miary zawartości programowych: 15 godz.)
 • Europejski Program Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme), obejmujący dziedzinowe, zbiorcze programy kompetencyjne, grupujące odpowiednie tematycznie programy EITC (godzinowe miary zawartości programowych: od 150 do 180 godz.)

Od 2008 roku realizowana jest w j. polskim krajowa edycja europejskiego programu certyfikacyjnego Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy) przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach krajowej edycji programu Akademii EITCA, możliwa jest też realizacja poszczególnych wybranych kursów certyfikacyjnych EITC (realizacja wszystkich kursów EITC składających się na program danej Akademii EITCA jest równoznaczny z jej ukończeniem, jednak koszt takiego wariantu realizacji jest wyższy niż w przypadku wyboru programu Akademii EITCA, przy możliwym w ramach realizowanych projektach dofinansowaniu ze środków unijnych, a obecnie szerszym wsparciu, także ze strony Instytutu EITCI).

Więcej informacji na temat międzynarodowych, informatycznych standardów certyfikacyjnych rozwijanych w Unii Europejskiej znajduję się w prezentacji ICS CompLearn:

Postać certyfikatów EITCI
Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS

W dotychczasowej realizacji krajowej edycji programu Akademii EITCA od roku 2008 wydano ponad dwieście tysięcy certyfikatów za pośrednictwem krajowego realizatora. Certyfikaty wystawiane są w Brukseli przez Instytut EITCI i przechowywane w centralnej bazie certyfikacyjnej umożliwiającej szczegółową weryfikację.

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA prowadzona jest w j. polskim przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w internetowym systemie zdalnego nauczania e-learning na 4 kierunkach:

 • EITCA/KC: Kluczowe Kompetencje Informatyczne
 • EITCA/CG: Grafika Komputerowa
 • EITCA/BI: Informatyka Biznesowa
 • EITCA/IS: Bezpieczeństwo Informatyczne

Wszystkie egzaminy w ramach programu Akademii EITCA prowadzone są również w formie zdalnej w j. polskim na specjalnej platformie Internetowej. Poza ww. kierunkami Akademii EITCA możliwa jest realizacja indywidualnych programów certyfikacyjnych EITC. Więcej informacji w zakładce Programy.

W krajowej edycji programu EITCA na kierunkach EITCA/CG Grafiki Komputerowej, EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych, EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego oraz EITCA/BI Informatyki Biznesowej możliwy jest wybór pomiędzy realizacją całej Akademii (czyli od 10 do 12 przedmiotów EITC w zależności od kierunku), a realizacją pojedynczego przedmiotu EITC z zakresu programowego Akademii.

Nauka w ramach programu Akademii EITCA odbywa się w ramach nowoczesnej platformy e-learning w trybie asynchronicznym.

W elastycznie organizowanym czasowo procesie dydaktycznym realizowanym za pośrednictwem komputera i Internetu, nie jest konieczna obecność fizyczna w salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dzięki czemu wyeliminowane zostają liczne bariery (w tym fizyczne, geograficzne, czasowe, kosztowe i inne).

Nauka odbywa się na interaktywnej platformie szkoleniowej e-learning, do której indywidualny dostęp ma każdy uczestnik (platformy programów obejmują proces dydkatyczny nadzorowany przez kadry zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację programu wg wytycznych Instytutu EITCI, w tym materiały elektroniczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, interaktywne aplikacje, jak również zdalne konsultacje).

Nauka w ramach programu Akademii EITCA podzielona jest na oddzielnie realizowane przedmioty EITC, z których zdawane są egzaminy (również w formie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej).

W krajowej realizacji programu EITCA wykorzystywana jest platforma e-Learning wytworzona przy nakładach budżetowych w ramach programu PO IG przy dofinansowaniu ze środków EFRR (działająca w modelu SCORM w oparciu o asynchroniczne rozwiązania programistyczne i modyfikowane komponenty otwartego oprogramowania). Interaktywny proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learning obejmuje wykłady, ćwiczenia lub laboratoria oraz konsultacje z zespołami kadr dydaktczynych. Istotną częścią platformy e-learning są podsystemy szczegółowej analizy przebiegu procesu dydaktycznego każdego uczestnika programu Akademii EITCA, obejmujące pełną statystykę wszystkich czynności realizowanych w ramach dydaktyki i pozwalające na generowanie raportów aktywności, jak również automatyczną identyfikację i wsparcie uczestników gorzej radzących sobie z materiałem dydaktycznym. Dokładna analiza aktywności w procesie dydaktycznym poszczególnych uczestników programów EITC / EITCA pozwala na stosowanie zindywidualizowanego podejścia dydaktycznego kadr prowadzących do uczestników w wymagających tego sytuacjach.

Platforma e-learning jest na bieżąco obsługiwana administracyjnie i technicznie. Administracja obejmuje zarządzanie merytoryczne platformą, obsługę kont i logowań użytkowników platformy (tj. wykładowców i uczestników programów) oraz ogólną kontrolę poprawności funkcjonalnego i interfejsowego działania platformy. Techniczna obsługa platformy e-learning obejmuje obsługę dedykowanej infrastruktury sieciowej, podsystemów bezpieczeństwa i archiwizacji przetwarzanych danych, w tym konserwację baz danych, oraz aktualizację funkcjonalności platformy (czynności realizowane są w sposób ciągły przez specjalistyczne zespoły informatyczne).

Każdy kierunek Akademii EITCA obejmuje od 150 do 180 godzin programowych, podzielonych na przedmioty (EITC) i jest to tzw. zawartość programowa (określająca referencyjną zawartość merytoryczną programu certyfikacyjnego, mierzoną według standardów akademickich w godzinach nauki). Oznacza to, że gdyby szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej, to tyle godzin by trwało.

Ze względu jednak na to, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningowej faktyczny czas jego realizacji zależy od indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika i może być wydłużony lub skrócony (ramy czasowe realizacji szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb uczestników - możliwe jest ukończenie całego programu Akademii EITCA np. w czasie poniżej 1 miesiąca, ale także w okresie 1 semestru, 2 semestrów lub nawet w dłuższych okresach).Każdy kierunek Akademii EITCA obejmuje od 150 do 180 godzin programowych, podzielonych na przedmioty (EITC) i jest to tzw. zawartość programowa (określająca referencyjną zawartość merytoryczną programu certyfikacyjnego, mierzoną według standardów akademickich w godzinach nauki). Oznacza to, że gdyby szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej, to tyle godzin by trwało.

Ze względu jednak na to, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningowej faktyczny czas jego realizacji zależy od indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika i może być wydłużony lub skrócony (ramy czasowe realizacji szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb uczestników - możliwe jest ukończenie całego programu Akademii EITCA np. w czasie poniżej 1 miesiąca, ale także w okresie 1 semestru, 2 semestrów lub nawet w dłuższych okresach).

Uczestnikami programu Akademii EITCA mogą być zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby indywidualne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje informatyczne dla lepszego przygotowania do zajmowania strategicznych stanowisk zawodowych w społeczeństwie informacyjnym.

Dokonanie samej imiennej rejestracji w portalu Akademii EITCA nie wiąże się z koniecznością udziału w programie ani poniesienia jakichkolwiek kosztów. W celu sformalizowania rozpoczęcia nauki w programie należy dokonać płatności za wybrane szkolenie/szkolenia.

Szkolenie i certyfikacja

Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, uczestnikowi programu udostępniona zostaje platforma szkoleniowa e-learning, na której będzie miał dostęp do wybranych przez siebie programów, tj. kierunków Akademii EITCA, lub poszczególnych przedmiotów EITC.

Program Akademii EITCA obejmuje odpowiedni kierunkowi zakres poszczególnych przedmiotów EITC (które mogą być rownież realizowane oddzielnie w trybie certyfikacji EITC, bez konieczności realizacji całego programu Akademii EITCA). W skład każdego przedmiotu EITC wchodzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria (wraz z interaktywnymi aplikacjami), konsultacje dydaktyczne oraz egzaminy zaliczeniowe (w formie zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru). Wykłady realizowane są na interaktywnej platformie e-learning w formie tekstowej, wzbogacone o zdjęcia, ilustracje, animacje, i interaktywne aplikacje dostępne bezpośrednio na platformie.

W razie trudności ze zrozumieniem materiału, wykonaniem zadania czy też w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości natury merytorycznej należy korzystać z konsultacji z zespołami merytorycznymi kadry dydaktycznej, odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych przedmiotów EITC w ramach krajowej edycji proramu Akademii EITCA. Kontakt z kadrą dydaktyczną w ramach konsultacji odbywa się drogą e-mailową. Formularze lub instrukcje dotyczące wysyłania zapytań konsultacyjnych do kadry dydaktycznej znajdują się bezpośrednio na odpowiednich platformach e-learning.

Zarówno szkolenia jaki i procedury egzaminacyjne w ramach programu odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu nowoczesnych platform e-learning. Dzięki temu nie ma potrzeby stawiania się w konkretnym miejscu i o danym czasie w celu zaliczenia egzaminów. Każdy uczestnik może przystąpić do określonego egzaminu z przedmiotu EITC na platformie e-learningowej w dowolnym odpowiednim dla niego czasie. Egzaminy mają formę testów wielokrotnego wyboru.

Każdy przedmiot EITC wchodzący w zakres programu danego kierunku Akademii EITCA zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę w jego obszarze. W zależności od wybranego kierunku Akademii EITCA zdać należy minimum 5, 10 lub 12 egzaminów z przedmiotów EITC objętych programem kierunku Akademii.

Kierunek Akademii EITCA Liczba egzaminów z przedmiotów EITC koniecznych do zaliczenia w celu uzyskania certyfikatu Akademii EITCA
Grafika Komputerowa EITCA/CG
 • Liczba przedmiotów EITC: 10
 • Konieczność zaliczenia: 10 egzaminów EITC
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC
 • Liczba przedmiotów EITC: 12
 • Konieczność zaliczenia: co najmniej 5 z 12 egzaminów EITC
 • Możliwość nadprogramowego zaliczenia: 12 egzaminów EITC
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS
 • Liczba przedmiotów EITC: 12
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC
Informatyka Biznesowa EITCA/BI
 • Liczba przedmiotów EITC: 12
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC

Istnieje możliwość wielokrotnego poprawienia niezdanego egzaminu z każdego przedmiotu EITC nieodpłatnie.
Standardowo każdemu uczestnikowi przysługują 2 podejścia do każdego egzaminu. Każde dodatkowe podejście (powyżej 2) wymaga zgłoszenia na stronie https://eitca.pl/wyniki-i-certyfikaty (przycisk "Uzyskaj dodatkowe podejście", który widnieje przy odpowiednim kursie w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych podejść bez uzyskania zaliczenia). Nowe podejście będzie dostępne po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Nie są pobierane opłaty dodatkowe za egzaminy poprawkowe.

W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji całego programu Akademii EITCA lub jedynie programu pojedynczego przedmiotu certyfikacyjnego EITC będą to:

 • Europejski Certyfikat Informatyczny w j. angielskim, wraz ze szczegółowym suplementem programowym, poświadczający:
 • zaliczenie całego programu Akademii EITCA (tj. jeden dziedzinowy Certyfikat EITCA i poszczególne Certyfikaty EITC wchodzące w skład danego kierunku Akademii EITCA),
 • zaliczenie pojedynczego programu EITC (pojedynczy Certyfikat EITC).

Wszystkie Europejskie Certyfikaty Informatyczne EITC / EITCA wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Europejskie Certyfikaty Informatyczne mają odpowiednio zabezpieczoną formę elektroniczną, umożliwiającą automatyczną walidację i szczegółową weryfikację zawartości programowej i wyników za pośrednictwem centralnego, internetowego systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI w Brukseli. Więcej szczegółowych informacji na temat otrzymywanych dokumentów znajduje się w zakładce Certyfikacja.

Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS

Tak. Uczestnik będzie miał dostęp do platformy e-learningowej wraz ze wszystkimi udostępnionymi mu materiałami dydaktycznymi i zasobami również po ukończeniu szkolenia.

Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach kursów dostępne jest do pobrania w Internecie w edycjach bezpłatnych (freeware/open-source) bądź próbnych wersjach edycji komercyjnych (o funkcjonalnościach w pełni wystarczających do realizacji zadań objętych programem kursów - tzw. wersje trial). Alternatywnie, możliwe jest także korzystanie z darmowych zamienników niektórych komercyjnych programów/pakietów oprogramowania (np. Open Office, Gimp, itp.). Część wykorzystywanego w zakresie laboratoriów oprogramowania jest również w zależności od poszczególnych programów EITCA dostępna w chmurze w formie rozproszonych usług internetowych (np. w modelu SaaS - Software as a Service).

Programy certyfikacyjne EITCA są nakierowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w poszczególnych obszarach zastosowań (jak np. obróbka grafiki 3D, tworzenie animacji, edycja dokumentów, zarządzanie procesami czy zasobami, etc.) nie zaś w zakresie posługiwania się jedynie konkretnymi programami komputerowymi zależnymi od różnych dostawców informatycznych. Należy ponadto podkreślić, że realizacja zadań praktycznych nie jest obligatoryjna do ukończenia poszczególnych kursów i stanowi element opcjonalny - testy zaliczeniowe zgodnie z wytycznymi certyfikacyjnymi przygotowywane są w oparciu o wiedzę przekazywaną w ramach materiałów dydaktycznych.

Regulaminowy czas przeznaczony na realizację nauki wynosi 12 miesięcy dla pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC (liczone od momentu uruchomienia dostępu do zakupionego szkolenia na platformie e-learning). Możliwe jest jednak wydłużenie tego terminu na prośbę uczestnika, również już po jego przekroczeniu, oraz odłożenie w czasie rozpoczęcia nauki bądź jej czasowe zawieszenie i późniejsze wznowienie.

Formalności

Tak, rekrutacja do programu Akademii EITCA oraz pojedynczych programów EITC jest prowadzona w trybie ciągłym ze względu na zdalną i asynchroniczną formę e-learning ich realizacji.

Należy przejść do strony rejestracji nowego konta użytkownika, gdzie należy podać swoje podstawowe dane niezbędne do utworzenia nowego konta na portalu. Opcjonalnie, jeśli uczestnik chciałby skorzystać ze wsparcia Instytutu EITCI w ramach obniżenia opłat musi wprowadzić kod dostępu do wsparcia (kod obniżki opłat dzięki Instytutu EITCI), wpisując go w polu rejestracyjnym "Kod obniżki opłat".

Po utworzeniu konta w portalu Akademii EITCA użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do portalu i przekierowany na stronę umożliwiającą dokonanie płatnosci za wybrane kursy , które jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy zarejestrowanym uczestnikiem a realizatorem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej usługi/usług szkoleniowo-certyfikacyjnych zgodnie z opisem usługi zawartym w ramach niniejszego serwisu i postanowieniami Regulaminu, oraz z rozpoczęciem świadczenia wybranej usługi/usług.

Koszty uczestnictwa oraz dostępne formy płatności podane są na stronie Opłaty.

W przypadku korzystania z formy płatności on-line, uczestnik otrzyma dostęp do szkolenia niezwłocznie po zrealizowaniu płatności (zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia).

W przypadku chęci skorzystania z kredytu ratalnego, dostęp do zakupionych kursów aktywowany jest dopiero po zawarciu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu, zaś w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego - po zaksięgowaniu przelewu (o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową).

Po dokonaniu rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostanie jednocześnie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie rejestracji konta oraz umożliwiająca zweryfikowanie poprawności adresu e-mail. Po otrzymaniu wiadomości prosimy o kliknięcie w link weryfikacyjny.

W celu przystąpienia do realizacji pełnej Akademii EITCA lub pojedynczego kursu EITC wystarczy dokonać zakupu wybranego produktu na stronie https://eitca.pl/purchase. Jeśli posiadasz już konto użytkownika w portalu Akademii EITCA, zaloguj się najpierw na swoje konto. Po zaksięgowaniu płatności dostęp do zakupionych produktów zostanie aktywowany automactycznie, o czym zostaniesz powiadomiony wiadomością email. Zakupione kursy będą także widoczne w panelu klienta na stronie https://eitca.pl/orders.

Dodatkowo do otrzymania certyfikatu konieczne będzie podpisanie zgody na warunki certyfikacyjne (Certification Agreement) instytucji certyfikującej - Instytutu EITCI w Brukseli. Proces ten odbywa się obecnie w całości online i inicjowany jest na stronie https://eitca.pl/wyniki-i-certyfikaty, jednorazowo przy wystawianiu pierwszego certyfikatu (kolejne certyfikaty nie wymagają już podpisywania nowej umowy certyfikacyjnej) po zaliczeniu wymaganych egzaminów. Treść umowy certyfikacyjnej dostępna jest do wglądu pod adresem https://eitca.pl/files/EITCI_Certification_Agreement.pdf, zaś pod adresem https://eitca.pl/files/EITCI_CA_tlumaczenie.pdf dostępne jest do wglądu jej tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Po dokonaniu rejestracji w portalu płatności należy dokonać w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rejestracji w portalu.

W przypadku korzystania z miejsc z obniżonymi opłatami przy wsparciu Instytutu EITCI (rejestracja z użyciem ważnego kodu obniżki opłat), w celu zagwarantowania rezerwacji miejsca konieczne jest niezwłoczne dokonanie opłaty czesnego - maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych (w przypadku przelewu tradycyjnego bądź kredytu ratalnego decyduje odpowiednio data nadania przelewu bądź złożenia wniosku o kredyt ratalny), a w przypadkach, w których uczestnik potrzebowałby więcej czasu, możliwe jest jego przedłużenie, jednak po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem (standardowo miejsca objęte wsparciem obniżenia opłat mogą zostać zwolnione dla innych potencjalnych uczestników, w przypadku niedotrzymania ww. terminu płatności).

Umowa certyfikacyjna oraz skan dokumentu tożsamości powinny zostać dostarczone do sekretariatu mozliwie niezwłocznie po rozpoczęciu nauki.

Naukę w programie można rozpocząć natychmiast po otrzymaniu dostępu platformy szkoleniowej e-learning, co następuje niezwłocznie po zrealizowaniu płatności.

O udostępnieniu platformy e-learning uczestnik zostanie także poinformowany drogą e-mailową.

Po dokonaniu płatności czesnego za udział w programie nic nie stoi na przeszkodzie aby odłożyć w czasie samo rozpoczęcie nauki na późniejszy termin. Rozwiązanie takie może być korzystne dla uczestników, którym zależy na skorzystaniu z obniżonych opłat przy wsparciu Instytutu EITCI w ramach bieżącej dostępności wspieranych miejsc w okresie rejestracji.

Jeśli późniejsze rozpoczęcie nauki powodowałoby przekroczenie regulaminowego terminu realizacji szkolenia (12 miesięcy w przypadku pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC, liczone od momentu uruchomienia dostępu do szkolenia na platformie e-learning), należy przekazać do sekretariatu informację o szacunkowym planowanym terminie rozpoczęcia nauki.

Płatności

Wszystkie obowiązujące opłaty podane są na stronie Opłaty.
Podane koszty są całościowe i zawierają pełne koszty realizacji programu i wydania certyfikatów.

Podczas rejestracji w programie uczestnik ma możliwość podania danych podmiotu, na który zostanie wystawiona faktura.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za uczestnictwo w programie na raty (dotyczy to również opłaty obniżonej dzięki wsparciu Europejskiej Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI). W tym celu można skorzystać z aktualnie dostępnych opcji płatności ratalnych oferowanych przez współpracujące instytucje finansowe, znajdujących się w formularzu płatności).

Po złożeniu wniosku o kredyt ratalny należy oczekiwać na kontakt ze strony banku. W przypadku pozytywnej decyzji odnośnie przyznania kredytu zawierana jest umowa kredytowa pomiędzy bankiem a uczestnikiem, po czym następuje uruchomienie kredytu i aktywacja dostępu do zakupionych szkoleń.

Procedura zakupu na raty jest niezwykle prosta i nie wymaga nawet od Państwa wychodzenia z domu - umowa zawierana jest poprzez wykonanie symbolicznego przelewu weryfikacyjnego na rachunek bankowy instytucji kredytującej.

Wysokość rat kredytu można obliczyć po wyborze odpowiedniej formy płatności i przekierowaniu do instytucji kredytującej.

Nie, uczestnik programu Akademii EITCA (lub poszczególnych programów EITC) nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją szkoleń, procedurami egzaminacyjnymi (w tym ew. poprawkami egzaminów) oraz procedurami wystawienia i wydania certyfikatów (podane opłaty zawierają wszystkie koszty).

W zakres opłaty za udział w programie Akademii EITCA lub w programach EITC wliczone są w szczególności:

 • Dostęp do platformy e-learning dydaktycznej realizacji programu
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych programu
 • Dostęp do konsultacji z zespołami kadr dydaktycznych
 • Koszty obsługi administracyjnej i wsparcia technicznego
 • Koszty procedury egzaminacyjnej (w tym ew. podejść poprawkowych do egzaminów)
 • Koszty elektronicznego wystawienia Europejskiego Certyfikatu Informatycznego EITCA / EITC przez Instytut EITCI
 • Koszty utrzymania elektronicznego Certyfikatu EITCA / EITC w centralnej bazie walidacyjnej Instytutu EITCI
 • Przyszły dostęp do systemu walidacji certyfikatu i suplementu: http://www.eitci.org/validate

Nie, uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku nieukończenia realizacji programu. Realizację nauki można rozpocząć w późniejszym terminie po dokonaniu płatności, możliwe jest też zawieszenie procesu dydaktycznego oraz jego późniejsze wznowienie, bez konieczności rezygnacji z udziału w programie. Jeśli późniejsze rozpoczęcie nauki bądź jej zawieszenie powodowałoby przekroczenie regulaminowego terminu realizacji szkolenia (12 miesięcy w przypadku pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC, liczone od momentu uruchomienia dostępu do szkolenia na platformie e-learning), konieczne jest ustalenie tej kwestii w porozumieniu z sekretariatem.

Wsparcie Instytutu EITCI
Krajowa edycja programu Akademii EITCA realizowana jest przy wsparciu Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli, umożliwiając realizatorowi obniżenie opłat za udział w krajowej edycji programu w wysokości do 80%. Dodatkowo na specjalnych warunkach w ramach wsparcia inicjatywy Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia (DSJC) Komisji Europejskiej przez Instytut EITCI możliwe jest obniżenie kosztów o dalsze 15% do poziomu 95% przy spełnieniu wymogów programowych inicjatywy DSJC (więcej informacji na stronach Instytutu EITCI).

Z obniżonych dzięki wsparciu Instytutu EITCI opłat za udział w programie (wsparcie w wys. do 95% w inicjatywie DSJC) może skorzystać każda osoba, która podczas rejestracji konta w serwisie wybranego kierunku Akademii EITCA w polu "Kod obniżki opłat" wprowadzi specjalny kod dostępu do wsparcia (tj. kod obniżki opłat), przy bieżącej dostępności miejsc wspieranych przez Instytut EITCI (co można sprawdzić na bieżąco w interfejsie formularza rejestracyjnego). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dostępu do wsparcia Instytutu EITCI (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy dostępności wspieranych miejsc gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonych opłat.

Aby uzyskać wsparcie w postaci obniżenia opłat podczas rejestracji konta w portalu Akademii EITCA w polu "Kod obniżki" należy wprowadzić specjalny kod dostępu do wsparcia (tj. kod obniżki opłat). Przed wprowadzeniem kodu należy sprawdzić w interfejsie formularza rejestracyjnego dostępność miejsc wspieranych przez Instytut EITCI (których jest ograniczona liczba). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dostępu do wsparcia Instytutu EITCI (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy założeniu dostępności miejsc gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonych opłat.

Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem obniżki opłat i dostępności wspartych miejsc w programie Akademii EITCA, uczestnik będzie miał dostęp do zakładki Formalności, w której znajdzie umowy o uczestnictwie z obniżonymi opłatami dzięki wsparciu Instytutu EITCI.

Kody dostępowe do wsparcia uczestnictwa w programie Akademii EITCA można znaleźć u partnerów medialnych, w publikacjach prasowych i w Internecie. Szczegółowe informacje można także uzyskać kontaktując się z sekretariatem krajowej edycji Akademii EITCA (dane kontaktowe na stronie Kontakt).

Kody dostępowe do wsparcia (kody obniżki opłat) ważne są w okresie ważności podanym przy ich publikacji. Niewykorzystane miejsca w ramach danej puli przechodzą na następny okres.

Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem obniżki opłat przy dostępności miejsc wspieranych przez Instytutu EITCI (co sprawdza się przy rejestracji) istotne jest niezwłoczne dokonanie płatności - maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji (w przypadku przelewu tradycyjnego bądź kredytu ratalnego decyduje odpowiednio data nadania przelewu bądź złożenia wniosku o kredyt ratalny), w celu ostatecznej rezerwacji miejsca objętego wsparciem - w przeciwnym wypadku miejsce to może zostać zwolnione do wykorzystania przez innych uczestników. W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu dokonania płatności, jest to możliwe po uprzednim ustaleniu z sekretariatem.

Tak. Kwota wkładu własnego opłacana przy zakupie programu certyfikacyjnego w ramach puli miejsc objętych wsparciem stanowi jedyny koszt po stronie uczestnika (obejmuje wszelkie elementy składowe, w tym procedurę certyfikacyjną).

Nie. Kwota wsparcia obniżającego opłatę w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi. Jedyny koszt ponoszony przez uczestnika to wkład własny opłacany przy zakupie.

Zwolnienia z opłat osób niepełnosprawnych

Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty czesnego za udział w programie Akademii EITCA.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie wybranego kierunku Akademii EITCA (pole "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" można pozostawić pusty lub wpisać "osoba niepełnosprawna") oraz wysłać na adres e-mail sekretariatu (kontakt) następujące dokumenty w formie zeskanowej:

 • Własnoręcznie podpisane podanie adresowane do Kierownika Akademii EITCA w krajowej edycji programu o zwolnienie z opłaty czesnego
 • Kopię odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopię swojego dowodu osobistego

O decyzji, po rozpatrzeniu podania, uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową (czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych). Osoba zwolniona z opłaty nie może realizować więcej, niż jednego kierunku Akademii EITCA, w tym samym czasie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o zwolnienie z opłat, osoba starająca się o nie, nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów. Ewentualnie negatywne rozpatrzenie podania, może zdarzyć się w sytuacji, w której realizator nie będzie miał możliwości organizacyjno-technicznych dla realizacji programu dla zbyt dużej liczby zainteresowanych osób (w takim przypadku osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat z powodu swojej niepełnosprawności zostanie poinformowana o możliwości bezpłatnego przystąpienia do realizacji programu w późniejszym okresie).

Kontakt

Dane kontaktowe do Sekretariatu Akademii EITCA w krajowej edycji podane sa na stronie Kontakt.


Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur