Regulamin Akademii EITCA - Regulamin realizacji programów certyfikacyjnych prowadzonych w ramach krajowej edycji Akademii EITCA na platformie eitca.pl

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa formalne kwestie dotyczące organizacji Akademii EITCA, stanowiącej krajową realizację programów Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification) oraz Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy), zwanych dalej odpowiednio Programami EITC/EITCA, w tym szczegółowe zasady uczestnictwa, odpłatności, oraz prawa i obowiązki uczestnika Akademii EITCA (nazywanego dalej Uczestnikiem).

II. Organizacja Akademii EITCA

§2

Akademia EITCA w krajowej edycji polskiej prowadzona jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn), funkcjonujące w ramach spółki CompSecur sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 74, w ramach udzielonej akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) z siedzibą w Brukseli, Avenue des Saisons 100-102 (zwanego dalej Instytutem EITCI), oraz przy współpracy zagranicznych oraz krajowych zespołów dydaktyczno-technicznych. Realizacja Akademii EITCA przebiega zgodnie z wytycznymi metodologiczno-techniczno-programowymi Instytutu EITCI, który jest jednocześnie podmiotem certyfikującym w ramach standardów certyfikacji EITC/EITCA dostępnych w Akademii EITCA.

§3

Nadzór organizacyjny nad krajową realizacją Akademii EITCA sprawuje Kierownik Akademii EITCA.

§4

Podmiot realizujący krajową edycję programu Akademii EITCA, ICS CompLearn / CompSecur sp. z o.o. jest w pełni odpowiedzialny za realizację procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego według wytycznych Instytutu EITCI, prowadzenie Sekretariatu Akademii EITCA oraz administrację informatycznymi systemami e-learning. Sekretariat Akademii EITCA podlega bezpośrednio Kierownikowi Akademii EITCA (w ramach krajowego realizatora ICS CompLearn).

§5

1. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad realizacją Akademii EITCA sprawują odpowiednie zespoły dydaktyczne programu zatrudnione przez ICS CompLearn oraz Instytut EITCI (w tym kadry dydaktyczne krajowych uczelni wyższych), zorganizowane względem poszczególnych obszarów programowych.

2. Nadzór zewnętrzny nad jakością realizacji krajowej edycji Akademii EITCA oraz zgodnością referencyjną z wytycznymi europejskiego Programu Certyfikacyjnego EITC/EITCA sprawuje komisja programowa Instytutu EITCI, która ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny certyfikacji EITC/EITCA w krajowej edycji Akademii EITCA oraz wymogi dotyczące materiałów dydaktycznych oraz egzaminów końcowych.

III. Tryb nauki

§6

Nauka w Akademii EITCA prowadzona jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego na platformach e-learning zarządzanych przez krajowego realizatora ICS CompLearn, w zgodzie z wytycznymi Programu Certyfikacyjnego EITC/EITCA Instytutu EITCI. Nauka oraz egzaminy realizowane są w całości zdalnie za pośrednictwem sieci Internet i są weryfikowane przez Instytut EITCI.

§7

W ramach Akademii EITCA możliwa jest realizacja zarówno pojedynczych Programów Certyfikacyjnych EITC, tj. Europejskich Certyfikatów Informatycznych (zwanych dalej Programami EITC), jak i pełnych programów Akademii EITCA, na które składają się ustalone zestawy Programów EITC, obejmujące zakres tematyczny danego kierunku Akademii EITCA.

§8

Szczegółowe informacje oraz zakresy programowe poszczególnych Programów EITC jak również pełnych kierunków Akademii EITCA dostępne są w ramach portalu Akademii EITCA i mogą podlegać aktualizacji w celu podniesienia jakości kształcenia oraz bieżącego dostosowywania do zmieniających się wytycznych Programu EITC/EITCA wprowadzanych przez Instytut EITCI względem postępującego rozwoju technologii informatycznych.

§9

Proces dydaktyczny realizowany jest w ramach elektronicznych platform e-learning, w spersonalizowanym dla każdego Uczestnika asynchronicznym trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego, oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową, dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

§10

Zajęcia dydaktyczne w ramach każdego z Programów EITC mają postać elektronicznych wykładów oraz ćwiczeń i laboratoriów w zakresie dziedzinowym określonym programem w trybie asynchronicznym.

§11

W ramach nauki w Akademii EITCA Uczestnikowi przysługuje nieograniczony dostęp do prowadzonych drogą elektroniczną konsultacji u kadr zespołów dydaktycznych dotyczących realizowanego materiału.

§12

1. Zaliczenie każdego Programu EITC warunkowane jest zdaniem egzaminu końcowego na minimalnym określonym dla danego programu poziomie zgodnie z wytycznymi europejskiego Programu EITC ustalanymi przez Instytut EITCI. Egzamin końcowy w ramach każdego Programu EITC ma postać elektronicznego testu wielokrotnego wyboru, realizowanego w pełni zdalnie przez Internet w ramach platform e-learning.

2. Zaliczenie pełnej Akademii EITCA warunkowane jest zaliczeniem wszystkich składających się na tę Akademię Programów EITC.

§13

Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia egzaminu końcowego z danego Programu EITC odpowiada zawartości merytorycznej materiałów dydaktycznych i ustalany jest przez zespół dydaktyczny prowadzący dany Program EITC ściśle na podstawie wytycznych programowych Instytutu EITCI, w porozumieniu z Kierownikiem Akademii EITCA.

§14

1. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu zaliczenia egzaminu końcowego z danego Programu EITC Uczestnik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego drugiego podejścia do niezaliczonego egzaminu.

2. W przypadku niezaliczenia egzaminu w drugim podejściu Uczestnik może uzyskać zgodę na kolejne podejścia w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Akademii EITCA. Krajowy realizator programu Akademii EITCA ICS CompLearn zastrzega możliwość pobierania opłat za kolejne (poza bezpłatnym pierwszym i drugim) podejściem poprawkowym do egzaminu zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami Instytutu EITCI, jednak w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania w tej sprawie, możliwe jest zwolnienie Uczestnika z dodatkowych opłat za kolejne podejścia egzaminacyjne.

3. Uczestnikowi przysługuje również prawo do jednokrotnego podejścia poprawkowego w przypadku zaliczenia danego Programu EITC w pierwszym podejściu i chęci poprawienia jego wyniku. W takim przypadku jako ostateczny przyjmuje się wyższy z osiągniętych wyników.

§15

Po pozytywnym zaliczeniu realizowanego Programu EITC bądź pełnej Akademii EITCA (w zależności od wariantu uczestnictwa) oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia certyfikacji w ramach Programu EITC/EITCA uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat Informatyczny EITC / EITCA w języku angielskim wydawany elektronicznie przez Instytut EITCI w Brukseli (odpowiednio Certyfikat pojedynczego Programu EITC bądź dziedzinowy Certyfikat Akademii EITCA oraz wszystkie jego składowe Certyfikaty EITC), wraz z suplementem oraz możliwością weryfikacji Certyfikatów za pośrednictwem Internetu, przy zastrzeżeniu §28.

IV. Zapisy i zasady odpłatności

§16

Zapisy do uczestnictwa w Akademii EITCA w ramach całej oferty krajowej edycji Programu EITC/EITCA prowadzone są w trybie ciągłym. Ze względu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter platform e-learning nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§17

1. Zapisy do uczestnictwa w Akademii EITCA przebiegają poprzez dokonanie elektronicznej rejestracji w portalu Akademii EITCA oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w wybranych Programach EITC / kierunkach Akademii EITCA.

2. Uzupełnienie pozostałych wymaganych w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji danych Uczestnika możliwe jest na późniejszym etapie finalizacji zamówienia w ramach osobnego formularza.

3. Podczas rejestracji, o której mowa w ust. 1, oraz w procesie finalizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2, należy podać prawdziwe dane osobowe rejestrowanego Uczestnika.

§18

Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych Programach EITC / Akademiach EITCA podana jest w ramach portalu Akademii EITCA.

§19

1. Dostępne są następujące formy płatności:

a) Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.

b) Rozłożenie płatności na raty według preferencji Uczestnika za pośrednictwem współpracujących dostawców kredytów ratalnych względem bieżącej dostępności ich usług.

c) Przelew bankowy na rachunek krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o., wskazany w ramach portalu Akademii EITCA.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) płatność może zostać dokonana bezpośrednio po rejestracji za pośrednictwem jednej z wielu udostępnianych przed dostawcę metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) po dokonaniu rejestracji następuje złożenie wniosku o przyznanie kredytu ratalnego, zaś płatność uznawana jest za dokonaną dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz uruchomieniu kredytu ratalnego przez dostawcę.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o.. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia oraz nazwiska uczestnika, oraz Programów EITC / kierunków Akademii EITCA których dotyczy płatność.

5. Krajowy realizator ICS CompLearn zastrzega sobie możliwość udostępniania innych niż wskazane w ust. 1 form płatności.

6. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności podane są w ramach portalu Akademii EITCA.

7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Odnośniki do tych regulaminów zamieszczone są w ramach portalu Akademii EITCA. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Krajowy realizator Akademii EITCA ICS CompLearn nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§20

1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Uczestnikiem, a krajowym realizatorem Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej usługi/usług szkoleniowo-certyfikacyjnych (zwanej dalej Umową uczestnictwa) zgodnie z opisem usługi zawartym w ramach serwisu portalu krajowej edycji Akademii EITCA oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, i implikuje uzyskanie statusu Uczestnika Akademii EITCA.

2. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Uczestnika, bądź Uczestnik zwolniony jest z odpłatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy uczestnictwa następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Uczestnika do platformy e-learning.

3. Zawarcie Umowy uczestnictwa może także nastąpić w inny sposób (w tym w formie pisemnej), w razie udostępnienia takiej możliwości przez krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn, bądź za porozumieniem stron.

§21

1. Pełny dostęp do wybranych kierunków Akademii EITCA / Programów EITC w ramach platformy e-learning aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy uczestnictwa).

2. Pierwsze zalogowanie się Uczestnika do wybranego programu certyfikacyjnego na platformie e-learning jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji usługi.

§22

Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Uczestnik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia w portalu Akademii EITCA podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

§23

W przypadku realizacji certyfikacji w ofercie przy obniżonych opłatach w ramach wsparcia ze strony Instytutu EITCI (w tym w zakresie wspierania przez Instytut EITCI inicjatywy Koalicji na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia DSJC Komisji Europejskiej), wkład własny wnoszony przez uczestnika jest jego pełnym kosztem i stanowi jednocześnie jedyny dochód krajowego realizatora certyfikacji, podczas gdy pozostały nakład środków koniecznych dla realizacji programu certyfikacji zapewniany jest przez Instytut EITCI świadczeniem usług certyfikacyjnych i udostępnianiem infrastruktur ich świadczenia w ramach działalności statutowej. Instytut EITCI oferuje wsparcie upowszechniające certyfikaty EITC/EITCA przyznawane w formie istotnego obniżenia wysokości opłat certyfikacyjnych. Wsparcie w zakresie obniżenia opłat promowane jest poprzez upowszechnianie elektronicznych kodów dostępu do wsparcia Instytutu EITCI uprawniających do korzystania z obniżonych opłat przy zamawianiu certyfikacji EITC/EITCA. Zapewnienie wsparcia Instytutu EITCI świadczonego w ramach obniżenia opłat certyfikacyjnych zależy wyłącznie od uznania Instytutu EITCI i jest ograniczone jego zdolnościami operacyjnymi. Instytut EITCI zastrzega prawo do ograniczenia lub zawieszenia wspieranego wdrażania usług certyfikacji. Ponadto Instytut EITCI zgodnie ze swoją polityką oferuje wsparcie przyznawane w ramach pełnego zwolnienia z opłat programów certyfikacji EITC/EITCA osobom niepełnosprawnym, jak również młodzieży szkolnej przed zakończeniem etapu edukacji średniej, a także osobom o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w wielu najsłabiej rozwiniętych krajach.

V. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz szczegółowe zasady uczestnictwa

§24

Uczestnikowi przysługuje prawo do:

1. Dostępu do zakupionych Kursów EITC / Akademii EITCA w ramach platform e-learning Akademii EITCA.

2. Dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w egzaminach końcowych.

3. Korzystania z udostępnianego oprogramowania informatycznego dla celów laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kursów zakresach.

4. Korzystania z elektronicznych konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych prowadzących kursy.

5. Otrzymania dokumentów o których mowa w §15 po pozytywnym ukończeniu realizowanego Programu EITC lub pełnego kierunku Akademii EITCA oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.

6. Uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Uczestników Akademii EITCA.

§25

Uczestnik zobowiązany jest do:

1. Samodzielnego zaliczenia wszystkich zdalnych egzaminów końcowych z poszczególnych kursów, pod rygorem sankcji, o których mowa w §32.

2. Przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.

§26

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez krajowego realizatora Akademii EITCA, tj. ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. oraz przez podmiot certyfikujący - Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (nadrzędny administrator danych osobowych w ramach programu Akademii EITCA) - swoich danych osobowych dla celów realizacji Akademii EITCA, oraz na udostępnianie tych danych podmiotom zaangażowanym w realizację Akademii EITCA w zakresie koniecznym do realizacji procedur dydaktyczno-certyfikacyjnych w ramach Akademii EITCA.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 objęte są ochroną i przetwarzane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz kwestii prywatności w programie Akademii EITCA zawarte są w polityce prywatności opublikowanej na portalu Akademii EITCA.

§27

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Akademii EITCA stanowią wyłączną własność intelektualną instytucji certyfikującej oraz w zakresie właściwości licencji akredytacyjnej krajowego realizatora ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. bądź innych właściwych podmiotów zaangażowanych w realizację programu Akademii EITCA i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platform e-learning materiałów dydaktycznych, oprogramowania, oraz treści testów zaliczeniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody instytucji certyfikującej - Instytutu EITCI oraz krajowego realizatora - ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

2. W razie naruszenia postanowień określonych w ust. 1 krajowy realizator programu Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o., instytucja certyfikująca - Instytut EITCI, bądź odpowiedni właściciele praw autorskich mogą dochodzić od uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§28

1. Koniecznym warunkiem do wszczęcia procedury certyfikacyjnej i otrzymania certyfikatu, o którym mowa w §15 ust. 2, jest akceptacja angielskojęzycznej zgody na warunki certyfikacji (Certification Agreement) Instytutu EITCI (zwanej dalej Umową certyfikacyjną). Treść Umowy certyfikacyjnej dostępna jest do wglądu pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_Certification_Agreement.pdf, zaś pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_CA_tlumaczenie.pdf dostępne jest do wglądu jej tłumaczenie przysięgłe na język polski.

2. Umowa certyfikacyjna podpisywana jest przez Uczestnika w postaci elektronicznej na stronie internetowej Instytutu EITCI przed przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej, wraz z towarzyszącą elektroniczną weryfikacją tożsamości uczestnika oraz danych podanych w umowie certyfikacyjnej poprzez załączenie skanu dokumentu tożsamości. Skan dokumentu tożsamości służy jedynie weryfikacji tożsamości uczestnika otrzymującego certyfikat, gdzie taki sposób weryfikacji podyktowany jest zdalnym charakterem usługi i jej w pełni elektroniczną formą.

3. Podpisanie umowy certyfikacyjnej wraz z weryfikacją tożsamości, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić niezwłocznie po spełnieniu merytorycznych warunków certyfikacji, tj. pomyślnym zaliczeniu wymaganych egzaminów.

4. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez Uczestnika wszystkich wymaganych egzaminów, lecz niedopełnienia czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w okresie 30 dni od upłynięcia regulaminowego maksymalnego okresu realizacji, o którym mowa w §29, oraz braku możliwości dojścia do porozumienia z Uczestnikiem co do terminu dopełnienia tych czynności, krajowy realizator Akademii EITCA ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do uznania Umowy uczestnictwa za zrealizowaną, bez obowiązku wydania certyfikatu, o którym mowa w §15 ust. 2. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.

§29

1. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację przez Uczestnika pełnej Akademii EITCA wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku realizacji pojedynczych Programów EITC maksymalny czas realizacji każdego z kursów to 3 miesiące, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy uczestnictwa do momentu pozytywnego zaliczenia wszystkich wymaganych egzaminów.

2. Na uzasadnioną prośbę Uczestnika czas wskazany w ust. 1 może zostać wydłużony w porozumieniu z Kierownikiem Akademii EITCA (po wystąpieniu z odpowiednim podaniem w tej sprawie i uzyskaniu zgody).

3. W przypadku przekroczenia przez Uczestnika terminu wskazanego w ust. 1 oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi, krajowy realizator Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy uczestnictwa. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.

§30

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu konsumentem (nie dotyczy firm/instytucji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały zakupu w ramach tej działalności) w terminie czternastu (14) dni od zawarcia Umowy uczestnictwa przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o., z powołaniem się na odpowiednią podstawę prawną.

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy świadczenie usługi zostało już rozpoczęte (poprzez zalogowanie się Uczestnika do zakupionego szkolenia na platformie e-learning) przed upływem czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

VI. Postanowienia końcowe

§31

Krajowy realizator Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o. nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Akademii EITCA spowodowane czynnikami losowymi niezależnymi od niego (w tym czynnikami zależnymi od Uczestnika, osób trzecich lub siły wyższej).

§32

1. W wyjątkowych przypadkach, w razie rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności w razie stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwiązywania egzaminów końcowych, bądź w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu w sposób uniemożliwiający realizację przez krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn zobowiązań wynikających z Umowy uczestnictwa, zastrzega on sobie prawo do rozwiązania Umowy uczestnictwa i wykreślenia Uczestnika z listy uczestników Akademii EITCA. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.

2. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwiązywania przez Uczestnika egzaminów końcowych, informacja o tym fakcie przekazywana jest do instytucji certyfikującej, która może podjąć decyzję o trwałym wykluczeniu Uczestnika z możliwości uczestnictwa w akredytowanych przez nią programach certyfikacyjnych oraz o anulowaniu wcześniej wydanych Uczestnikowi certyfikatów.

§33

Umowę uczestnictwa uznaje się za zrealizowaną, po wydaniu Uczestnikowi dokumentów, o których mowa w §15, bądź rozwiązaniu umowy w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.

§34

Ewentualne spory dotyczące uczestnictwa Uczestnika w Akademii EITCA oraz przestrzegania warunków Regulaminu strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów ustala się właściwość terytorialną organów sądowych odpowiednią dla siedziby krajowego realizatora Akademii EITCA ICS CompLearn CompSecur sp. z o.o..

§35

Regulamin wchodzi w życie dnia 7 stycznia 2014 roku i może podlegać aktualizacjom, w szczególności związanym z podnoszeniem jakości świadczonych usług.


Załącznik 1 do regulaminu - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Regulaminy archiwalne


Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur