EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Regulamin Akademii EITCA (obowiązujący do 02.01.2019)

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa formalne kwestie dotyczące organizacji Studium Akademii EITCA, stanowiącego krajową realizację programów Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification) oraz Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy), zwanych dalej odpowiednio Programami EITC/EITCA, w tym szczegółowe zasady uczestnictwa, odpłatności, oraz prawa i obowiązki uczestnika Studium Akademii EITCA (nazywanego dalej Uczestnikiem).

II. Organizacja Studium Akademii EITCA

§2

Studium Akademii EITCA prowadzone jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn), funkcjonujące w ramach spółki CompSecur sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 74, przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) z siedzibą w Brukseli, Avenue des Saisons 100-102 (zwanego dalej Instytutem EITCI), oraz przy współpracy zespołów dydaktyczno-technicznych krajowych partnerów. Realizacja Studium Akademii EITCA przebiega zgodnie z wytycznymi techniczno-programowymi Instytutu EITCI, który jest jednocześnie podmiotem certyfikującym Program EITC/EITCA w ramach Studium Akademii EITCA.

§3

Nadzór organizacyjny nad realizacją Studium Akademii EITCA sprawuje Kierownik Studium Akademii EITCA (Kierownik ICS CompLearn).

§4

ICS CompLearn jest w pełni odpowiedzialne za realizację procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego wg wytycznych Instytutu EITCI, prowadzenie Sekretariatu Studium Akademii EITCA oraz administrację informatycznymi systemami e-learning. Sekretariat Studium Akademii EITCA podlega bezpośrednio Kierownikowi Studium Akademii EITCA (Kierownikowi ICS CompLearn).

§5

1. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad realizacją Studium Akademii EITCA sprawują odpowiednie zespoły dydaktyczne ICS CompLearn oraz partnerów (w tym kadry dydaktyczne krajowych uczelni wyższych), zorganizowane względem poszczególnych obszarów programowych.
2. Nadzór zewnętrzny nad jakością realizacji Studium Akademii EITCA oraz zgodnością z Programem EITC/EITCA sprawuje komisja programowa Instytutu EITCI, która ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny certyfikacji EITC/EITCA oraz kształt i zakres wytycznych dotyczących materiałów dydaktycznych oraz egzaminów końcowych.

III. Tryb nauki

§6

Studium Akademii EITCA prowadzone jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego na platformach e-learning ICS CompLearn, w zgodzie z wytycznymi Programu EITC/EITCA. Nauka oraz egzaminy realizowane są w całości zdalnie za pośrednictwem sieci Internet.

§7

W ramach Studium Akademii EITCA możliwa jest realizacja zarówno pojedynczych programów certyfikacyjnych EITC (zwanych dalej Kursami EITC), jak i pełnych programów Akademii EITCA, na które składają się ustalone zestawy Kursów EITC, obejmujące zakres tematyczny danej Akademii EITCA.

§8

Szczegółowe informacje oraz zakresy programowe poszczególnych Kursów EITC i pełnych Akademii EITCA dostępne są w ramach serwisów internetowych Studium Akademii EITCA i mogą podlegać aktualizacji w celu podniesienia jakości kształcenia oraz bieżącego dostosowywania do zmieniających się wytycznych Programu EITC/EITCA wprowadzanych przez Instytut EITCI względem postępującego rozwoju technologii informatycznych.

§9

Proces dydaktyczny realizowany jest w ramach elektronicznych platform e-learning, w spersonalizowanym dla każdego Uczestnika asynchronicznym trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego, oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową, dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

§10

Zajęcia dydaktyczne w ramach każdego z Kursów EITC mają postać elektronicznych wykładów oraz ćwiczeń i laboratoriów w zakresie dziedzinowym określonym programem.

§11

W ramach nauki w Studium Akademii EITCA Uczestnikowi przysługuje dostęp do prowadzonych drogą elektroniczną konsultacji u kadr zespołów dydaktycznych dotyczących realizowanego materiału.

§12

1. Zaliczenie każdego Kursu EITC warunkowane jest zdaniem egzaminu końcowego na minimalnym określonym dla danego kursu poziomie zgodnie z Programem EITC i wytycznymi Instytutu EITCI. Egzamin końcowy w ramach każdego Kursu EITC ma postać elektronicznego testu wielokrotnego wyboru, realizowanego w pełni zdalnie przez Internet w ramach platform e-learning.
2. Zaliczenie pełnej Akademii EITCA warunkowane jest zaliczeniem wszystkich składających się na tę Akademię kursów EITC.

§13

Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia egzaminu końcowego z danego Kursu EITC odpowiada zawartości merytorycznej materiałów dydaktycznych i ustalany jest przez zespół dydaktyczny prowadzący dany Kurs EITC ściśle na podstawie wytycznych programowych Instytutu EITCI, w porozumieniu z Kierownikiem Studium Akademii EITCA (Kierownikiem ICS CompLearn).

§14

1. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu zaliczenia egzaminu końcowego z danego Kursu EITC Uczestnik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego drugiego podejścia do niezaliczonego egzaminu.
2. W przypadku niezaliczenia egzaminu w drugim podejściu Uczestnik może uzyskać zgodę na kolejne podejścia w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium Akademii EITCA (Kierownika ICS CompLearn). ICS CompLearn zastrzega możliwość pobierania opłat za kolejne (poza bezpłatnym pierwszym i drugim) podejściem poprawkowym do egzaminu zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami Instytutu EITCI, jednak w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania w tej sprawie, możliwe jest zwolnienie Uczestnika z dodatkowych opłat za kolejne podejścia egzaminacyjne.
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo do jednokrotnego podejścia poprawkowego w przypadku zaliczenia danego Kursu EITC w pierwszym podejściu i chęci poprawienia jego wyniku. W takim przypadku jako ostateczny przyjmuje się wyższy z osiągniętych wyników.

§15

Po pozytywnym zaliczeniu realizowanego Kursu EITC bądź pełnej Akademii EITCA (w zależności od wariantu uczestnictwa) oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Programu EITC/EITCA uczestnik otrzymuje:
1. Dyplom ukończenia odpowiednio pojedynczego Kursu EITC bądź Akademii EITCA, wydawany przez ICS CompLearn w języku polskim.
2. Certyfikat informatyczny Programu EITC/EITCA w języku angielskim wydawany przez Instytut EITCI (odpowiednio certyfikat pojedynczego Kursu EITC bądź certyfikat Akademii EITCA), wraz z elektronicznym suplementem oraz możliwością weryfikacji certyfikatu za pośrednictwem Internetu, przy zastrzeżeniu §27.

IV. Zapisy i zasady odpłatności

§16

Zapisy do uczestnictwa w Studium Akademii EITCA w ramach całej oferty krajowej edycji Programu EITC/EITCA prowadzone są w trybie ciągłym. Ze względu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter platform e-learning nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§17

1. Zapisy do uczestnictwa w Studium Akademii EITCA przebiegają poprzez dokonanie elektronicznej rejestracji w portalu Studium Akademii EITCA oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w wybranych Kursach EITC / Akademiach EITCA.
2. Uzupełnienie pozostałych wymaganych w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji danych Uczestnika możliwe jest na późniejszym etapie finalizacji zamówienia w ramach osobnego formularza.
3. Podczas rejestracji, o której mowa w ust. 1, oraz w procesie finalizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2, należy podać prawdziwe dane osobowe rejestrowanego Uczestnika.

§18

Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych Kursach EITC / Akademiach EITCA podana jest w ramach serwisów internetowych Studium Akademii EITCA.

§19

1. Dostępne są następujące formy płatności:
a) Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.
b) Rozłożenie płatności na raty wg. preferencji Uczestnika za pośrednictwem współpracujących dostawców kredytów ratalnych.
c) Przelew bankowy na rachunek ICS CompLearn, wskazany w ramach serwisów internetowych Studium Akademii EITCA.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) płatność może zostać dokonana bezpośrednio po rejestracji za pośrednictwem jednej z wielu udostępnianych przed dostawcę metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) po dokonaniu rejestracji następuje złożenie wniosku o przyznanie kredytu ratalnego, zaś płatność uznawana jest za dokonaną dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz uruchomieniu kredytu ratalnego przez dostawcę.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy ICS CompLearn. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia oraz nazwiska uczestnika, oraz Kursów EITC/Akademii EITCA których dotyczy płatność.
5. ICS CompLearn zastrzega sobie możliwość udostępniania innych niż wskazane w ust. 1 form płatności.
6. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności podane są w ramach serwisów internetowych Studium Akademii EITCA.
7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Odnośniki do tych regulaminów zamieszczone są w ramach serwisów internetowych Studium Akademii EITCA. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. ICS CompLearn nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§20

1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Uczestnikiem a ICS CompLearn umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej usługi/usług szkoleniowo-certyfikacyjnych (zwanej dalej Umową uczestnictwa) zgodnie z opisem usługi zawartym w ramach serwisu internetowego Studium Akademii EITCA oraz postanowieniami Regulaminu, i implikuje uzyskanie statusu Uczestnika Studium Akademii EITCA.
2. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Uczestnika, bądź Uczestnik zwolniony jest z odpłatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy uczestnictwa następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Uczestnika do platformy e-learning.
3. Zawarcie Umowy uczestnictwa może także nastąpić w inny sposób (w tym w formie pisemnej), w razie udostępnienia takiej możliwości przez ICS CompLearn, bądź za porozumieniem stron.

§21

1. Pełny dostęp do zakupionych Akademii/Kursów w ramach platformy e-learning aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy uczestnictwa).
2. Pierwsze zalogowanie się Uczestnika do zakupionego szkolenia na platformie e-learning jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji usługi.

§22

Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Uczestnik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia w portalu Studium Akademii EITCA podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

V. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz szczegółowe zasady uczestnictwa

§23

Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1. Dostępu do zakupionych Kursów EITC / Akademii EITCA w ramach platform e-learning Studium Akademii EITCA.
2. Dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w egzaminach końcowych.
3. Korzystania z udostępnianego oprogramowania informatycznego dla celów laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kursów zakresach.
4. Korzystania z elektronicznych konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych prowadzących kursy.
5. Otrzymania dokumentów o których mowa w §15 po pozytywnym ukończeniu realizowanego Kursu EITC lub pełnej Akademii EITCA oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.
6. Uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Uczestników Studium Akademii EITCA.

§24

Uczestnik zobowiązany jest do:
1. Samodzielnego zaliczenia wszystkich zdalnych egzaminów końcowych z poszczególnych kursów, pod rygorem sankcji, o których mowa w §31.
2. Przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.

§25

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ICS CompLearn oraz przez podmiot certyfikujący - Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli - swoich danych osobowych dla celów realizacji Studium Akademii EITCA, oraz na udostępnianie tych danych partnerom zaangażowanym w realizację Studium Akademii EITCA w zakresie koniecznym do realizacji Studium Akademii EITCA i procedury certyfikacyjnej.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 objęte są ochroną i przetwarzane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz kwestii prywatności w serwisach internetowych ICS CompLearn zawarte są w politykach prywatności opublikowanych w ramach odpowiednich serwisów internetowych.

§26

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Studium Akademii EITCA stanowią wyłączną własność intelektualną ICS CompLearn bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platform e-learning materiałów dydaktycznych, oprogramowania, oraz treści testów zaliczeniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody ICS CompLearn lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
2. W razie naruszenia postanowień określonych w ust. 1 ICS CompLearn, bądź odpowiedni właściciele praw autorskich mogą dochodzić od uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§27

1. Koniecznym warunkiem do wszczęcia procedury certyfikacyjnej i otrzymania certyfikatu, o którym mowa w §15 ust. 2, jest podpisanie angielskojęzycznej zgody na warunki certyfikacji (Certification Agreement) Instytutu EITCI (zwanej dalej Umową certyfikacyjną). Druk Umowy certyfikacyjnej dostępny jest pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_Certification_Agreement.pdf, zaś pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_CA_tlumaczenie.pdf dostępne jest do wglądu jej tłumaczenie przysięgłe na język polski.
2. Umowa certyfikacyjna powinna zostać podpisana przez Uczestnika w formie papierowej oraz przesłana w jednym egzemplarzu na adres Sekretariatu Studium Akademii EITCA. Dodatkowo konieczne jest przesłanie drogą elektroniczną na adres email Sekretariatu Studium Akademii EITCA skanu dowodu osobistego (bądź innego dokumentu tożsamości podanego w Umowie certyfikacyjnej) w celu umożliwienia weryfikacji autentyczności danych zawartych w Umowie certyfikacyjnej.
3. Przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić niezwłocznie po zawarciu elektronicznej Umowy uczestnictwa, o której mowa w §20.
4. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez Uczestnika wszystkich wymaganych egzaminów, lecz niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, w okresie 30 dni od upłynięcia regulaminowego maksymalnego okresu realizacji, o którym mowa w §28, oraz braku możliwości dojścia do porozumienia z Uczestnikiem co do terminu dostarczenia tych dokumentów, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do uznania Umowy uczestnictwa za zrealizowaną, bez obowiązku wydania certyfikatu, o którym mowa w §15 ust. 2. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.

§28

1. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację przez Uczestnika pełnej Akademii EITCA wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku realizacji pojedynczych Kursów EITC maksymalny czas realizacji każdego z kursów to 3 miesiące, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy uczestnictwa do momentu pozytywnego zaliczenia wszystkich wymaganych egzaminów.
2. Na uzasadnioną prośbę Uczestnika czas wskazany w ust. 1 może zostać wydłużony w porozumieniu z Kierownikiem Studium Akademii EITCA (Kierownikiem ICS CompLearn).
3. W przypadku przekroczenia przez Uczestnika terminu wskazanego w ust. 1 oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy uczestnictwa. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.

§29

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu konsumentem (nie dotyczy firm/instytucji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały zakupu w ramach tej działalności) w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy uczestnictwa przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres ICS CompLearn, z powołaniem się na odpowiednią podstawę prawną.
2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy świadczenie usługi zostało już rozpoczęte (poprzez zalogowanie się Uczestnika do zakupionego szkolenia na platformie e-learning) przed upływem czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

VI. Postanowienia końcowe

§30

ICS CompLearn nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Studium Akademii EITCA spowodowane czynnikami losowymi niezależnymi od ICS CompLearn (w tym czynnikami zależnymi od Uczestnika, osób trzecich lub siły wyższej).

§31

1. W wyjątkowych przypadkach, w razie rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności w razie stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwiązywania egzaminów końcowych, bądź w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu w sposób uniemożliwiający realizację przez ICS CompLearn zobowiązań wynikających z Umowy uczestnictwa, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy uczestnictwa i wykreślenia Uczestnika z listy uczestników Studium Akademii EITCA. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za uczestnictwo.
2. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwiązywania przez Uczestnika egzaminów końcowych, informacja o tym fakcie przekazywana jest do podmiotu certyfikującego, który może podjąć decyzję o trwałym wykluczeniu Uczestnika z możliwości uczestnictwa w akredytowanych przez nią programach certyfikacyjnych oraz o anulowaniu wcześniej wydanych Uczestnikowi certyfikatów.

§32

Umowę uczestnictwa uznaje się za zrealizowaną, po wydaniu Uczestnikowi dokumentów, o których mowa w §15, bądź rozwiązaniu umowy w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.

§33

Ewentualne spory dotyczące uczestnictwa Uczestnika w Studium Akademii EITCA oraz przestrzegania warunków Regulaminu strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów ustala się właściwość terytorialną organów sądowych odpowiednią dla siedziby ICS CompLearn.

§34

Regulamin wchodzi w życie dnia 7 stycznia 2014 roku i może podlegać aktualizacjom, w szczególności związanym z podnoszeniem jakości świadczonych usług.


Załącznik 1 do regulaminu - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy


Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur