EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Regulamin Studium Akademii EITCA (obowiązujący do 06.01.2014)


I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa formalne kwestie dotyczące organizacji Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA (zwanego dalej Studium), zasady odpłatności, oraz prawa i obowiązki uczestnika Studium (nazywanego dalej Słuchaczem).

II. Organizacja Studium

§2

Studium realizowane jest przez europejskie konsorcjum naukowo-przemysłowe (zwane dalej Konsorcjum Realizującym), w skład którego wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (funkcjonujące w ramach spółki CompSecur sp. z o.o., partnera firm IT: Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Cisco, Juniper Networks, Symantec, MySQL, Novell, RedHat, ISS), Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) oraz zespoły dydaktyczno-naukowe krajowej sieci KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (o. Wrocław), Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej oraz europejskiej platformy zawodowej informatyków ITPD (European IT Professionals Database). Podmiotem certyfikującym jest Instytut EITCI. Realizacja Studium przebiega zgodnie z wytycznymi międzynarodowego programu "European IT Certification Academy EITCA" Instytutu EITCI, zwanego dalej Programem EITCA.

§3

Nadzór organizacyjny nad realizacją Studium sprawuje Kierownik Studium.

§4

Przedstawicielem Konsorcjum Realizującego w kwestiach organizacji Studium jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach CompSecur sp. z o.o. i odpowiedzialne za realizację procesu dydaktyczno-certyfikacyjnego, prowadzenie Sekretariatu Studium (podległego bezpośrednio Kierownikowi Studium) oraz administrację systemem e-learning Studium.

§5

Nadzór merytoryczny nad realizacją Studium sprawuje Rada Naukowa Studium, tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Realizującego, będących jednocześnie kierownikami poszczególnych zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację odpowiednich obszarów programowych Studium. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny Studium oraz kształt i zakres egzaminów końcowych w zgodzie z Programem EITCA.

III. Tryb nauki

§6

Studium prowadzone jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktycznego w zgodzie z wytycznymi Programu EITCA.

§7

W ramach Studium prowadzone są dwie formy kształcenia: Akademia Grafiki Komputerowej, składająca się z 10 przedmiotów w postaci elektronicznych wykładów oraz ćwiczeń i laboratoriów, oraz kursy informatyczne, z których każdy jest skupiony tematycznie na jednej z dziedzin zawartych w programie merytorycznym Akademii.

§8

Szczegółowy program Studium dostępny jest na stronie Internetowej Studium i może podlegać aktualizacji w celu podniesienia jakości kształcenia oraz bieżącego dostosowywania do zmieniających się wytycznych Programu EITCA wprowadzanych przez Instytut EITCI względem postępującego rozwoju technologii informatycznych.

§9

Proces dydaktyczny prowadzony jest w ramach elektronicznego systemu e-learning, dostępnego poprzez spersonalizowany dla każdego Słuchacza portal Internetowy, umożliwiający rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§10

Materiały dydaktyczne udostępniane są na platformie zdalnego nauczania e-Learning, zapewniając maksymalną efektywność kształcenia oraz umożliwiając dostosowanie godzin nauki do własnych potrzeb i możliwości czasowych.

§11

Słuchacz ma dostęp do konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych. Korzystanie z konsultacji nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami.

§12

Zaliczenie każdego kursu warunkowane jest zdaniem egzaminu końcowego z danego kursu w formie elektronicznego testu wielokrotnego wyboru, realizowanego w ramach systemu e-learning przez Internet, na minimalnym określonym dla danego kursu poziomie zgodnie z Programem EITCA.

§13

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu zaliczenia egzaminu końcowego z danego kursu Słuchacz ma możliwość skorzystania z bezpłatnego drugiego podejścia do niezaliczonego egzaminu. W przypadku niezaliczenia egzaminu w drugim podejściu słuchacz może uzyskać zgodę na kolejne podejścia w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium. Przedstawiciel Konsorcjum zastrzega możliwość pobierania opłat za kolejne (poza bezpłatnym pierwszym i drugim) podejścia poprawkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami podmiotu certyfikacyjnego. Słuchaczowi przysługuje również prawo do jednokrotnego podejścia poprawkowego w przypadku zaliczenia danego egzaminu i chęci poprawienia jego wyniku. W takim przypadku jako ostateczny przyjmuje się wyższy z osiągniętych wyników.

§14

Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia egzaminu końcowego z danego kursu ustala kierownik zespołu prowadzącego dany kurs, w porozumieniu z Kierownikiem Studium na podstawie wytycznych w ramach Programu EITCA, w zakresie odpowiadającym zawartości merytorycznej materiałów dydaktycznych.

§15

Ukończenie Akademii Grafiki Komputerowej wiąże się z koniecznością zaliczenia wszystkich egzaminów końcowych z kursów objętych programem Akademii. W przypadku realizacji pojedynczego kursu, zaliczenie go związane jest z koniecznością zaliczenia egzaminu z tego kursu.

IV. Zapisy na Studium

§16

Zapisy na Studium w ramach wszystkich oferowanych kierunków prowadzone są w trybie ciągłym. Ze względu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter systemu e-Learning nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§17

Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego do uczestnictwa w Studium jest dokonanie elektronicznej rejestracji w portalu Akademii Grafiki Komputerowej, oraz wybranie sposobu kształcenia: udziału w Akademii albo udziału w jednym lub więcej kursach cząstkowych.

§18

Uzyskanie statusu Słuchacza Studium następuje po zawarciu umowy o uczestnictwie w Studium pomiędzy Słuchaczem a Przedstawicielem Konsorcjum Realizującego (zwanej dalej Umową), co jest równoznaczne z akceptacją przez Słuchacza niniejszego Regulaminu Studium, oraz zobowiązaniu do dokonania opłaty za uczestnictwo w Studium (zwanej dalej Czesnym).

§19

Zawarcie umowy może zostać dokonane w sposób zdalny (drogą pocztową) lub bezpośrednio w Sekretariacie Studium.

§20

Pełny dostęp do systemu e-learning aktywowany jest słuchaczowi po zawarciu Umowy oraz opłaceniu Czesnego bądź pierwszej jego części zgodnie z postanowieniami Umowy.

§21

Szczegółowe instrukcje dotyczące kwestii formalnych są przesyłane do Słuchacza Studium niezwłocznie po dokonaniu przez niego rejestracji na portalu e-learningowym w formie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji.

V. Skreślenie Słuchacza

§22

Kierownikowi Studium przysługuje prawo do skreślenia Słuchacza z listy uczestników Studium w wyjątkowych, niżej wymienionych przypadkach.

1. Rażącego naruszenia Regulaminu Studium, warunków Umowy lub powszechnie uznawanych norm etycznych.

2. Nie uregulowania Czesnego w określonych w Umowie terminach.

§23

Słuchaczowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji kierownika Studium w terminie 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia o skreśleniu go z listy uczestników Studium.

VI. Zasady odpłatności

§24

Słuchacz Studium zobowiązany jest do terminowego opłacania Czesnego zgodnie z postanowieniami Umowy.

§25

Wysokość Czesnego za uczestnictwo w danym kierunku Studium oraz dostępne warianty płatności określone są w publicznej części portalu e-learningowego dla danego kierunku.

§26

Opłata za Studium może być rozłożona na raty zgodnie z warunkami przedstawionymi w publicznej części portalu e-learningowego oraz postanowieniami Umowy.

§27

Czesne za uczestnictwo Słuchacza w Studium może być opłacane przez osoby trzecie lub instytucje. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać w tytule przelewu bankowego Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata. W przypadku instytucji delegującej do udziału w Studium swojego pracownika Umowa musi zawierać także dane personalne osoby delegowanej. W przypadku opłacania Czesnego w wariancie ratalnym udostępnianym przez firmy trzecie (np. Żagiel S.A.) osoba lub instytucja, która zawarła umowę o kredyt także powinna wyraźnie wskazać Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata.

§28

Zaprzestanie regulowania przez Słuchacza Czesnego w trybie określonym w Umowie spowoduje zablokowanie Słuchaczowi dostępu do systemu e-Learning, co może skutkować niemożliwością ukończenia Studium i wydania certyfikatu w regulaminowym terminie z winy Słuchacza, a także ewentualnym skreśleniem Słuchacza z listy uczestników Studium.

§29

Wniesione opłaty podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:

1. Nieuruchomienia Słuchaczowi dostępu do systemu e-learning (uruchomienie dostępu jest równoznaczne z udostępnieniem Słuchaczowi materiałów dydaktycznych).

2. W przypadkach szczególnych w wyniku indywidualnych decyzji Kierownika Studium.

VII. Prawa i obowiązki Słuchacza

§30

Słuchaczowi przysługuje prawo do:

1. Pełnego dostępu do systemu e-learning Studium z zastrzeżeniem §20 oraz §28.

2. Otrzymywania przewidzianych programem Studium materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w egzaminach końcowych.

3. Korzystania z udostępnianego oprogramowania informatycznego dla celów laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kursów zakresach.

4. Korzystania z konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych prowadzących kursy za pośrednictwem udostępnianego w ramach systemu e-learning interfejsu.

5. Otrzymania dyplomu ukończenia Studium (akademii bądź pojedynczego kursu w zależności od wariantu uczestnictwa) wydawanego przez Przedstawiciela Konsorcjum Realizującego w języku polskim po spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Studium i zaliczeniu wszystkich wymaganych kursów w ramach egzaminów końcowych (dyplom ukończenia akademii bądź pojedynczego kursu w zależności od wariantu uczestnictwa).

6. Otrzymania certyfikatu informatycznego programu EITCA w języku angielskim (z możliwością uzyskania odpisu w języku polskim) wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Studium i zaliczeniu wszystkich wymaganych kursów w ramach egzaminów końcowych (certyfikat akademii bądź pojedynczego kursu w zależności od wariantu uczestnictwa).

7. Umieszczenia danych personalnych i listy nabytych w ramach Studium kwalifikacji Słuchacza jako certyfikowanego członka europejskiej platformy zawodowej informatyków ITPD, udostępnianej organizacjom w Unii Europejskiej i na świecie.

8. Uczestniczenia w Studium przez regulaminowy okres jego trwania licząc od daty rozpoczęcia nauki. Po upływie tego okresu na uzasadnioną prośbę Słuchacza możliwe jest wydłużenie okresu trwania Studium w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium.

§31

Słuchacz zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania Regulaminu Studium i postanowień Umowy.

2. Samodzielnego zaliczenia zdalnych egzaminów końcowych z poszczególnych kursów. Szczegółowe uwarunkowania zaliczeń określa Kierownik Studium.

3. Nieudostępniania powierzonych mu w ramach systemu e-Learning materiałów dydaktycznych i oprogramowania osobom trzecim i respektowania praw autorskich odpowiednich podmiotów do materiałów dydaktycznych i oprogramowania.

VIII. Postanowienia końcowe

§32

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 roku.

§33

Sprawy sporne i nie objęte Regulaminem ani Umową rozstrzyga Kierownik Studium w porozumieniu z Konsorcjum Realizującym, zaś w przypadku nieuzyskania porozumienia tą drogą ustala się właściwość organów sądowych odpowiednich dla siedziby Przedstawiciela Konsorcjum zgodnie z postanowieniami Umowy.Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur