EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Szkolenia IT online - innowacyjność, wygoda, profesjonalizm

Szkolenia IT online - innowacyjność, wygoda, profesjonalizm
Tradycyjne szkolenia, polegające na spędzaniu wielu godzin w salach wykładowych odchodzą wreszcie do lamusa. Przyszłością kształcenia ustawicznego, w szczególności w zakresie informatycznym, jest nauczanie zdalne e-Learning, dzięki któremu można zdobyć fachową wiedzę teoretyczną, rozszerzyć ją o elementy praktyczne i uzyskać jej formalne, międzynarodowe poświadczenie, nie wychodząc nawet z domu. Dzięki funduszom Unii Europejskiej możliwe jest dofinansowanie nawet 80% kosztów takich szkoleń, realizowanych w europejskim programie certyfikacyjnym Studium EITCA.
Metodologia szkoleń zdalnych przy wykorzystaniu Internetu powstała na początku lat 90. ubiegłego wieku. Szczególną popularność zaczęła zdobywać w Australii, gdzie duże odległości pomiędzy gospodarstwami w terenach niezurbanizowanych sprawiały trudności w równym dostępie do edukacji. Pojawiła się zatem potrzeba wprowadzenia bardziej nowatorskich metod nauczania, co stało się możliwe dzięki coraz szerszemu dostępowi do Internetu. Dziś szkolenia zdalne stają się coraz popularniejszą, alternatywną metodą zdobywania wiedzy, dzięki szeregowi zalet, których nauczanie stacjonarne nie posiada.
Główną z tych zalet jest brak konieczności dojazdu i fizycznego uczestniczenia w zebraniach grup szkoleniowych. Istnienie tej bariery dostępu jest podstawową przyczyną niekorzystania przez osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy ze szkoleń w trybie stacjonarnym. W dobie powszechnego braku czasu i nieregularności trybu życia wielu osobom nie jest łatwo wygospodarować czas cyklicznie i o stałej porze, aby dojechać do centrum szkoleniowego i wziąć udział w zajęciach. Kolejnym ważnym aspektem nauczania zdalnego jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach w trybie asynchronicznym – co oznacza, że można uczyć się o dowolnej porze, w dzień, w nocy, w weekendy lub święta, zależnie od możliwości czasowych uczestnika (a także z dowolnego miejsca: domu, pracy, z zagranicy, itp.). Dodatkowo, dzięki wyeliminowaniu konieczności organizowania infrastruktury szkoleniowej, wynajmu sal wykładowych, zaplecza multimedialnego, zaopatrzenia i cateringu dla studentów, możliwe jest przeprowadzanie szkoleń o wysokiej wartości merytorycznej przy znacznie niższych kosztach dla uczestników, niż w przypadku szkoleń stacjonarnych.
Ze względu na swój merytoryczny zakres, szkolenia informatyczne są szczególnie zbieżne z realizowanym za pośrednictwem Internetu modelem zdalnego nauczania e-Learning. Komputer i dostęp do sieci Internet, stanowiące konieczne elementy zdalnej edukacji w formie e-Learning, są równocześnie najbardziej naturalnym środowiskiem dla edukacji informatycznej. Informatyka stosowana, w przekroju wszystkich dziedzin, jest bowiem nierozerwalnie związana ze środowiskiem systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Potwierdza to ogólnoświatowa tendencja przenoszenia zajęć informatycznych prowadzonych stacjonarnie na wiodących uczelniach wyższych właśnie na platformy wirtualne, do których dostęp studenci uzyskują będąc zalogowanymi w specjalnych laboratoryjnych salach komputerowych lub korzystając z własnych komputerów (np. notebooków). Proces przenoszenia edukacji informatycznej z sal wykładowych do środowisk komputerowych, pozwala na ciągłą weryfikację wiedzy teoretycznej z praktyką (dotyczy to nie tylko programowania oraz inżynierii oprogramowania, obsługi systemów zarządzania, sieci informatycznych, bezpieczeństwa informatycznego, grafiki komputerowej, ale także wszystkich innych dziedzin informatyki). Tendencja ta nie dotyczy oczywiście wyłącznie samego procesu nauczania i programowania zawartości merytorycznej edukacji. Jej bardzo istotnym odzwierciedleniem są także metody i procedury potwierdzania wiedzy (tj. procedury egzaminowania, które w przeważającym stopniu determinują sposób nauki i jej rezultaty).
Nie tylko w informatyce (ale w informatyce szczególnie) metody dydaktyczne polegające na tradycyjnym egzaminowaniu pamięciowym, w obliczu rosnącej wszechobecności Internetu (dostępnego słuchaczom w telefonach komórkowych, smartphonach, czy innych urządzeniach przenośnych i pozwalającego na natychmiastowe niemal przywołanie szczegółowych faktów i zasobów wiedzy) stają się z czasem coraz bardziej nieaktualne. Zjawisko to ma głębszy charakter – nie odnosząc się tylko i wyłącznie do zasadności tradycyjnej metodologii egzaminowania, ale również, a może przede wszystkim, do modelu wykształcenia, które słuchacz otrzymuje. Dezaktualizacja całego pamięciowego modelu edukacji (w dużej mierze determinowanego przez pamięciową metodologię egzaminowania) wynika z obecnych zmian uwarunkowań pracy wysoko wykwalifikowanych kadr specjalistycznych. Dzięki dostępowi do szybkich i wydajnych narzędzi wyszukiwania informacji w Internecie w niemal każdej pracy eksperckiej na drugi plan schodzi zapamiętywanie szczegółowych procedur, schematów, czy też innych danych technicznych.
Pomimo postępującego rozwoju technologii informatycznych oraz ogromnego tempa wzrostu powszechnej dostępności do szerokich zasobów wiedzy w Internecie, szkolenia eksperckie (szczególnie w zakresie informatyki stosowanej) nie tracą jednak swojej wartości. Technologia informatyczna nie dezawuuje samej edukacji – wręcz przeciwnie – odpowiednie wykształcenie, w dobie powszechnego dostępu do Internetu, w którym oprócz ważnych i prawdziwych informacji, istnieje także, w znacznie większym, natężeniu tzw. szum informacyjny (zawierający bezwartościowe lub po prostu nieprawdziwe informacje), staje się jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. Specjaliści są w stanie dotrzeć do potrzebnej im wiedzy w bardzo krótkim czasie, przy wykorzystaniu mniej lub bardziej zaawansowanych narzędzi do wyszukiwania informacji. Dla osób nie posiadających jednak odpowiednich podstaw wiedzy w danej, wąsko określonej specjalizacji, wartościowe informacje i merytoryczna wiedza, mogą być nie do odróżnienia od szumu informacyjnego, małowartościowej merytorycznie wiedzy popularnej, a nawet nieprawdziwej. Nowe okoliczności technologiczne determinują zmiany w modelu przyswajania wiedzy, który powinien być mniej pamięciowy i mniej nakierowany na szczegóły, a skupiający się przede wszystkim na wykształcaniu głębszego zrozumienia merytoryki, znajomości powiązań pojęciowych, stwarzających podstawy dla ciągłego poszerzenia wiedzy oraz odpowiedniego korzystania z zasobów eksperckich dostępnych szeroko w Internecie.
Rewolucja technologii informatycznych i nowe podejście do edukacji rodzi wyzwania głównie w zakresie oferowanych kryteriów i standardów pozwalających na określanie merytorycznie wartościowych programów nauczania w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, w którym dostęp do ogromnych zasobów wiedzy nie stanowi już żadnego problemu, a wręcz staje się nieodzownym elementem każdej specjalistycznej pracy.
Jedną z międzynarodowych instytucji, której celem jest przedstawienie i włączenie w nurt polityki na szczeblu Unii Europejskiej szeregu kryteriów programowych dotyczących nowoczesnej edukacji w obszarze technologii informatycznych oraz standardów jej formalnego poświadczania jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Proces certyfikacji związany z uwierzytelnieniem i formalnym poświadczeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia w danej dziedzinie (tj. nadaniem dyplomu), jest obecnie przedmiotem szczególnie intensywnej debaty w kręgach akademickich. Kluczowym staje się wyzwanie opracowania metodologii egzaminacyjnych, odchodzących od modelów pamięciowych, pozwalających natomiast na zdefiniowanie i implementację odpowiednich miar zrozumienia merytorycznej zawartości programu dydaktycznego, a także umiejętności znajdywania powiązań semantycznych (pojęciowych) w zakresie przyswajanej wiedzy. Taki nowoczesny model egzaminacyjny stanowi główny element procesu dostosowania edukacji i sposobu nauki do nowych uwarunkowań stworzonych przez technologie informatyczne i Internet, ugruntowując nadane wykształcenie specjalistyczne jako odpowiednią podstawę do ciągłego korzystania ze szczegółowych zasobów eksperckich, a także możliwości udziału w ich rozwijaniu.
Nowe modele i standardy w zakresie procedur certyfikacyjno-egzaminacyjnych dotyczących wiedzy i kształcenia informatycznego, które wychodzą naprzeciw opisanym wyżej potrzebom oraz uwarunkowaniom, opracowywane są przez niezależne komisje programowe Instytutu EITCI, skupiające międzynarodowych ekspertów w wielu różnych dziedzinach informatyki.
Podejście wypracowane w EITCI w zakresie procedur certyfikacyjno-egzaminacyjnych jest nowatorskie i posiada szereg zalet czyniących nowy model edukacji przystającym względem wymogów dotyczących wykształcenia informatycznego wobec rozwoju Internetu i technologii informatycznych, czyniących łatwo dostępnymi zasoby wiedzy specjalistycznej w Internecie:
 • Odejście w procesie egzaminacyjnym od weryfikacji wiedzy pamięciowej;
 • Umożliwienie korzystania z zewnętrznych zasobów wiedzy w trakcie procesu egzaminacyjnego, w tym z programowych materiałów dydaktycznych oraz z zasobów w Internecie;
 • Umożliwienie w pełni zdalnej formy procesu egzaminacyjnego (w trybie e-Learning), przy zachowaniu odpowiednich metod uwierzytelniających;
 • Ukierunkowanie procedur egzaminacyjnych na wykształcanie głębszego zrozumienia zawartości merytorycznej programu dydaktycznego oraz powiązań semantycznych;
 • Oparcie procesu punktacji o złożone miary zrozumienia merytorycznej zawartości programowej oraz umiejętności wyszukiwania i budowania powiązań pojęciowych w materiale programowym.
Instytut EITCI jako niezależna, międzynarodowa organizacja badawczo-rozwojowa w obszarze kryteriów i standardów certyfikacji informatycznej, oferuje w dziedzinie edukacji jedynie usługi akredytacji procesów dydaktycznych w ich zakresie certyfikacyjno-egzaminacyjnym, skierowane do instytucji tj. m.in. do wydziałów informatycznych uczelni wyższych, informatycznych centrów oraz firm szkoleniowych, informatycznych szkół zawodowych. Instytut EITCI nie oferuje usług bezpośredniej certyfikacji informatycznej zainteresowanych klientów (indywidualnych i instytucjonalnych). Opracowywane przez Instytut EITCI nowoczesne programy certyfikacyjno-egzaminacyjne, formalnie poświadczające w wymiarze międzynarodowym zakres nabytej wiedzy w danej dziedzinie technologii informatycznych są dostępne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych tylko poprzez instytucje edukacyjne akredytowane przy Instytucie EITCI.
Należy podkreślić, że w szerszym kontekście nowoczesnej edukacji, innowacyjne modele szkoleniowe z zakresu technologii informatycznych (które ze względu na swój charakter mogą być łatwo realizowane za pomocą platform sieciowych właśnie w trybie e-Learning), m.in. takie, jakie gwarantuje akredytacja programowa Instytutu EITCI w ramach oferty krajowych lub zagranicznych instytucji edukacyjnych, stają się obecnie coraz bardzo powszechne. Jest to zgodne z aktualnie obowiązującymi międzynarodowymi strategiami, ukierunkowanymi na szybki rozwój w wymiarze globalnym tzw. społeczeństwa informacyjnego, w którym to właśnie technologie informatyczne (w tym Internet) będą odgrywały kluczową rolę w każdym aspekcie jego funkcjonowania.
Dla czytelników niniejszego artykułu przygotowano specjalną ofertę przy współpracy z jednym z realizatorów szkoleń informatycznych w trybie e-Learning na polskim rynku, tj. z Informatycznym Centrum Szkoleniowym CompLearn, akredytowanym przez Instytut EITCI w zakresie programów certyfikacyjno-egzaminacyjnych Studium EITCA, wychodzących naprzeciw nowym oczekiwaniom względem modelu wykształcenia informatycznego, determinowanego przez postępującą rewolucję w dostępie do zasobów wiedzy specjalistycznej w Internecie.
Międzynarodowy program EITCA (European Information Technologies Certification Academy) jest zbiorem szeregu specjalistycznych kursów certyfikacyjnych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej, realizowanym według wytycznych programowych oraz egzaminacyjnych Instytutu EITCI w Brukseli w pełnym trybie nauczania zdalnego e-Learning. W komercyjnej ofercie krajowej dostępne są obecnie dwa kierunki w ramach studium EITCA: „Bezpieczeństwo Informatyczne” oraz „Informatyka Biznesowa”, ekwiwalentne poziomem merytorycznym studiom podyplomowym (kierunki te pozwalają na opcjonalne rozszerzenie do statusu studiów podyplomowych w ramach wymaganego prawodawstwem krajowym stacjonarnego bloku nauczania).
ICS CompLearn, jako pierwsze krajowe centrum szkoleniowe, które zostało akredytowane w międzynarodowym programie Instytutu EITCI prowadzi szereg szkoleniowych programów certyfikacyjnych EITCA w zakresie różnych obszarów technologii informatycznych, przy dofinansowaniu ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Informatyczne programy szkoleniowe ICS CompLearn, oparte o standardy certyfikacyjno-egzaminacyjne EITCA Instytutu EITCI skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym kadr administracji publicznej, kadr dydaktycznych, uczniów i studentów szkolnictwa średniego i wyższego, pracowników przedsiębiorstw, jak również osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym na terenie całego kraju (m.in. osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo). W ramach działalności szkoleniowej ICS CompLearn zostało zakontraktowane przez MSWiA w celu realizacji szeroko zakrojonego, ogólnokrajowego programu certyfikacji EITCA eGovernment, zgodnego z wytycznymi programów IDABC/ISA Komisji Europejskiej, standaryzującymi procesy w administracji elektronicznej państw członkowskich Unii Europejskiej (w ramach programu eAdministracja.pl, w certyfikacyjnych szkoleniach EITCA eGovernment w latach 2008-2013 weźmie udział kilka tysięcy pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej).
Zawodowych informatyków oraz wszystkie inne osoby zainteresowane uzyskaniem specjalistycznego wykształcenia informatycznego, które dokumentowane jest międzynarodowym certyfikatem EITCA wydawanym przez Instytut EITCI w Brukseli, zgodnym z aktualnymi wymogami metodologii kształcenia w obliczu coraz szybszego wzrostu dostępności do zasobów wiedzy specjalistycznej w Internecie (co weryfikuje wymagania względem rodzaju kompetencji nabytych i poświadczonych w programie dydaktycznym), informujemy o możliwości wzięcia udziału w certyfikowanej przez Instytut EITCI, krajowej realizacji programu Studium EITCA (European Information Technologies Certification Academy), wdrażanej przez ICS CompLearn i krajową sieć naukową KBN LFPPI przy PWr. na dwóch kierunkach:
 • Informatyka Biznesowa (EITCA Business IT)
 • Bezpieczeństwo Informatyczne (EITCA IT Security) przy dofinansowaniu czesnego w wysokości 80% ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w poszczególnych kierunkach Studium EITCA wiąże się z poniesieniem kosztu czesnego, obejmującego oba semestry oraz wszystkie procedury formalne wraz z procedurami certyfikacyjnymi, w wysokości 3600 zł za naukę w ramach kierunku Informatyki Biznesowej, oraz 4400 zł za naukę w ramach kierunku Bezpieczeństwa Informatycznego (czesne pokrywa koszty szkolenia e-learning w j. polskim oraz uzyskania specjalistycznych certyfikatów informatycznych wydawanych w Brukseli w j. angielskim wraz z odpisami i szczegółowymi suplementami w j. polskim). Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizator może zaoferować czytelnikom niniejszego artykułu zniżkę w wysokości 80%, dzięki czemu słuchacze zapłacą odpowiednio 720 zł za udział w kierunku Informatyka Biznesowa, oraz 880 zł za udział w kierunku Bezpieczeństwo Informatyczne. Dodatkowo realizator dopuszcza możliwość rozłożenia na raty czesnego obniżonego przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w zintegrowanym, internetowym systemie ratalnym Żagiel.
Program Studium EITCA na każdym z kierunków obejmuje dwa semestry, z których każdy składa się z sześciu kursów, obejmujących wiedzę w zakresie nowoczesnych zastosowań informatyki w biznesie oraz bezpieczeństwa informacji. Przedmioty odpowiadają programowo 15 godzinom zajęć stacjonarnych, w tym 10 godzinom wykładów i 5 godzinom ćwiczeń i praktycznych laboratoriów realizowanych zdalnie. Łączna zawartość programowa każdego z kierunków Studium to 180 godzin. Dzięki asynchronicznym technologiom zdalnego nauczania e-Learning, pozwalającym na elastyczność w organizacji czasu nauki, dwusemestralny program Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA, na każdym z kierunków, może być ukończony w znacznie krótszym lub w dłuższym okresie, w zależności od indywidualnych czasowych uwarunkowań uczestnika. Zaliczenie wszystkich kursów w ramach danego semestru pozwala na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej, polegającej na zdawaniu egzaminów ze wszystkich przedmiotów danego semestru. Egzaminy realizowane są w trybie zdalnym według wytycznych procedur certyfikacyjno-egzaminacyjnych Instytutu EITCI z wykorzystaniem nowoczesnej platformy egzaminacyjnej w Internecie. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że realizacja procesu dydaktycznego może odbywać się także w trybie off-line po uprzednim pobraniu pakietów szkoleniowych. W ramach nauki zdalnej uczestnicy w Studium EITCA otrzymują pełny dostęp nie tylko do kompletu materiałów dydaktycznych, aplikacji laboratoryjnych oraz platformy egzaminacyjnej, ale również do bezpłatnych konsultacji merytorycznych z kadrą dydaktyczną, dzięki czemu nauka zyskuje dodatkowy wymiar kontaktu z ekspertami w swoich dziedzinach.
Program szkoleniowy realizowany jest przez centrum szkoleniowe CompLearn, przy współpracy w zakresie programu merytorycznego z kadrą naukową Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (LFPPI) oraz z zespołem Laboratorium Kryptografii Kwantowej (LKK) przy Politechnice Wrocławskiej. ICS CompLearn jest partnerem biznesowym firm Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, MySQL, dzięki czemu kadry dydaktyczne, odpowiedzialne za krajową realizację Studium EITCA posiadają dostęp do szczegółowych specyfikacji najnowocześniejszych technologii informatycznych. ICS CompLearn posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych, prowadzonych w trybie zdalnego nauczania e-Learning (m.in. centrum realizowało we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu studia podyplomowe e-Learning Bezpieczeństwo Informatyczne oraz szereg projektów szkoleniowych w trybie e-Learning, dofinansowanych ze środków EFS, w tym projekty dla Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich oraz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
Uczestnikami programu Studium EITCA mogą być zarówno pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej jak i wszystkie inne zainteresowane osoby pełnoletnie. Programowa zawartość Studium została opracowana przez Instytut EITCI w sposób pozwalający na skuteczną naukę osobom nieposiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej, jednocześnie obejmując zagadnienia na tyle specjalistyczne, że także osoby posiadające kierunkowe wykształcenie informatyczne oraz doświadczeni informatycy wyniosą z niego nową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie najnowszych technologii informatycznych.
Program EITCA może być traktowany jako droga do nabycia i potwierdzenia kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy lub jako element kształcenia ustawicznego w zakresie informatyki stosowanej oraz ciągłego procesu doskonalenia zawodowego.
Dokumenty formalne, które otrzymuje uczestnik po regulaminowym, pozytywnym ukończeniu Studium EITCA obejmują odpowiednio, w zależności od kierunku certyfikat informatyczny EITCA Business IT lub EITCA IT Security, wydany przez Instytut EITCI w Brukseli (oryginał w j. angielskim wraz z odpisem i suplementem w j. polskim, oraz dyplom ukończenia programu szkoleniowego na danym kierunku, wydany przez realizatora).
Posiadanie kompetencji w zakresie jednej z dwóch bardzo ważnych dziedzin technologii informatycznych, tj. w zakresie bezpieczeństwa informatycznego lub zastosowań informatyki w biznesie i administracji jest nieodzowne w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie.
Utrzymanie wysokiej pozycji zawodowej na rynku pracy lub przewaga konkurencyjna w prowadzonej działalności gospodarczej wymaga umiejętnego stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zdobycie takich kompetencji jest zatem kluczowe dla odniesienia sukcesu zawodowego, a dzięki metodologii zdalnego nauczania e-Learning, jest ono znacznie prostsze, niż w minionych latach. Inwestycja w specjalistyczną wiedzę informatyczną nie tylko szybko się zwraca, ale obecnie – dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – może być ona znacznie niższa, niż kiedykolwiek.

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur