EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Realizator programu Akademii EITCA

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej EITCA jest krajową edycją międzynarodowego programu formalnego poświadczania wysokiej jakości profesjonalnych kompetencji cyfrowych w standardzie Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC). Akademia EITCA stanowi wsparcie implementacji polityki Cyfrowej Agendy dla Europy Komisji Europejskiej w obszarze upowszechniania kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu. W Polsce krajowa edycji Akademii EITCA realizowana jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute, tj. instytucję certyfikującą, odpowiedzialną za rozwój i upowszechnianie standardu), a także przy krajowej akredytacji poszczególnych kierunków Akademii EITCA przez Kuratorium Oświaty pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie treści programowe oraz materiały dydaktyczne w ramach programu Akademii EITCA i certyfikacji EITC są w pełni zgodne z wytycznymi Instytutu EITCI. Europejska Certyfikacja Informatyczna EITC/EITCA obejmuje elektroniczną certyfikację z e-walidacją w pełni równoważną w edycji krajowej i międzynarodowej. Certyfikaty wydawane są w Brukseli i przekazywane uczestnikom programu w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Akredytacja Kuratorium Oświaty / MEN nadaje międzynarodowym certyfikatom EITC/EITCA uznawanym w UE i na świecie dodatkowy charakter elementu krajowego systemu formalnego kształcenia i akredytowanego poświadczania kwalifikacji informatycznych (w zakresie certyfikacji EITCA na poziomie zaawansowania i zakresu merytorycznego porównywalnym ze studiami podyplomowymi).
European Information Technologies Certification Institute, EU Parliament, 37 Square de Meeus, 1000 Brussels, Belgium
Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) jest międzynarodową, pozarządową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia), skupiającą przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu informatycznego w UE i mającą na celu rozwój standardów certyfikacji informatycznej w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań kompetencyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych w społeczeństwie w skali międzynarodowej. Część z programów szkoleniowych realizowanych lub współrealizowanych przez ICS CompLearn w ramach Akademii EITCA i certyfikacji EITC, jest akredytowana przez Instytut EITCI na podstawie umowy licencyjnej (nr EITCI-LID-PL-11080001). Dla uczestników programu Akademii EITCA oznacza to, że formalne poświadczenie nabytej wiedzy w ramach akredytowanych szkoleń ma postać międzynarodowych certyfikatów EITCA (lub EITC w przypadku realizacji pojedynczych certyfikatów z programu) wydawanych w Brukseli wraz z suplementami w j. angielskim.
Zajęcia w ramach programów certyfikacyjno-szkoleniowych EITC i Akademii EITCA prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie informatyki stosowanej. Zespoły dydaktyczne prowadzące Akademię EITCA w oparciu o wytyczne Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI obejmują zarówno ekspertów ze środowisk akademickich (pracowników naukowych), jak i specjalistów przemysłowych o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym. Pełniące rolę wspomagającą dla właściwego przygotowania do certyfikacji materiały dydaktyczne, udostępniane w ramach platformy e-learningowo-certyfikacyjnej uczestnikom programu Akademii EITCA opracowywane są według wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI.
CompLearn - Informatyczne Centrum Szkoleniowe
CompLearn Ltd., New Bond House, 124 New Bond Street, W1S 1DX London
CompLearn, Oddział Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
CompLearn, Oddział Wrocław, Piłsudskiego 74, 50-020, Wrocław

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn z siedzibą główną w Londynie działa na międzynarodowym rynku szkoleń informatycznych od 2006 roku. Jest jednym z wiodących centrów szkoleń IT oraz prekursorem i liderem upowszechniania e-learningu w informatycznych szkoleniach prowadzonych w trybach asynchronicznym i synchronicznym w pełni zdalnie przez Internet.

Misją CompLearn jest wdrażanie wysokich standardów jakości w oferowanych programach szkoleń informatycznych, łączących wysoki poziom nauczania akademickiego ze specjalistycznym i praktycznym wymiarem szkoleń przemysłowych.

W kraju ICS CompLearn działa w ramach grupy kapitałowej CompSecur sp. z o.o., stanowiąc polski oddział CompLearn Ltd. Posiada akredytację i licencję certyfikacyjną Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli i wdraża komercyjnie międzynarodowe programy certyfikacji informatycznej EITC i EITCA. Cały zakres usług ICS CompLearn jest przedmiotem certyfikowanej zgodności z normą ISO 9001:2008 wg akredytacji The United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

ICS CompLearn posiada szereg międzynarodowych akredytacji na informatyczne usługi doradcze i szkoleniowe. Krajowy oddział ICS CompLearn posiada również akredytacje krajowe (akredytacja Kuratora Oświata pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rejestru Instytucji Szkoleniowych). W 2008 roku ICS CompLearn, jako pierwsze centrum szkoleniowe otrzymało akredytację Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI wraz z licencją certyfikacyjną (nr EITCI-LID-PL-11080001), uprawniającą do komercyjnego oferowania międzynarodowych standardów certyfikacji informatycznej EITC (European Information Technologies Certification Programme) oraz EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme).

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn posiada licencję certyfikacyjną Instytutu EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001 dla realizacji programów EITC i EITCA. Dokumenty potwierdzające akredytację są dostępne poniżej. Akredytację można także zweryfikować na stronie Instytutu EITCI.

Klienci usług certyfikacyjno-szkoleniowych oferowanych przez CompLearn w e-learningu w ramach akredytacji EITCI otrzymują międzynarodowe certyfikaty informatyczne EITC i EITCA wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli. Poza komercyjnymi programami szkoleń informatycznych (w tym kierunkowym programem Akademii EITCA), ICS CompLearn realizuje obecnie szereg niekomercyjnych programów szkoleń informatycznych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Program eAdministracja.pl [www.eAdministracja.pl]
Europejski program realizowany według umów z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych i Administracji państw UE obejmujący specjalistycznymi szkoleniami informatycznymi w zakresie elektronicznej administracji wg standardu EITCA eGovernment (EITCA/EG) pracowników urzędów administracji publicznej na terenie UE - finansowanie 100% kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS; dotychczas szkoleniami objęto kilka tysięcy urzędników administracji publicznej w UE. Projekt miał na celu przygotowanie krajowych sektorów administracji publicznej do wdrożenia platform elektronicznej administracji wg standardów IDABC/ISA Komisji Europejskiej (w ramach projektu objęto szkoleniami i specjalistycznymi usługami konsultingowymi kilka tysięcy pracowników administracji publicznej, a także realizowano certyfikację EITCA eGovernment przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli). Istotnym elementem projektu był obszar szkoleniowo-konsultingowy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego (w tym także kryptografii kwantowej dla zabezpieczenia krytycznych łączy komunikacyjnych administracji publicznej w UE).
Program eSkills.pl [www.eSkills.pl]
Europejski innowacyjny program eSkills.pl (Sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MŚP w modelu chmury - narzędzie HCM zarządzania kapitałem ludzkim dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w europejskich MŚP) realizowany wg umów na poziomie ministerialnym w wyniku rozstrzygnięcia europejskiego konkursu “Rozwiązania jutra w HR”, w którym zajął pierwszą lokatę spośród 147 konkurencyjnych projektów innowacyjnych (przed propozycjami podmiotów takich jak Eureka, Amplico, Santander Bank, Konica-Minolta, czy Volkswagen). Projekt polega na opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu narzędzia skierowanego do wszystkich europejskich MŚP, wspomagającego metodami sztucznej inteligencji proces zarządzania kompetencjami kadr w firmach (platforma w chmurze wspiera metodami sztucznej inteligencji rozwój kompetencji ICT co najmniej 7 tys. pracowników krajowych MŚP). Jest to największy krajowy projekt skierowany na badania i rozwój oraz wdrożenie nowych koncepcji wspomagających zarządzanie wiedzą i zmianą w działach HR przedsiębiorstw. Ogólnokrajowy projekt obejmuje innowacyjną platformę internetową i powiązane aplikacje mobilne dla wspomaganego sztuczną inteligencją zarządzania kompetencjami ICT oraz tzw. e-umiejętnościami pracowników MŚP.
Program ICPA.pl — Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej [www.icpa.pl]
Europejski program realizowany wg umów z Urzędami Marszałkowskimi, obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardu informatyki biznesowej EITCA Business Information Technologies (EITCA/BI) środowisko akademickie, tj. pracowników naukowych i nowych absolwentów uczelni wyższych - finansowanie 100% kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, dotychczas objęto szkoleniami ponad 2 tys. absolwentów i pracowników akademickich na terenie UE.
Program euroKobieta.pl [www.euroKobieta.pl]
Europejski program realizowany wg umów z Urzędami Pracy, obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardu kluczowych kompetencji informatycznych EITCA Information Technologies Key Competencies (EITCA/KC) oraz kompetencji dla telepracy EITCA Information Technologies Telework Competencies (EITCA/TC) nieaktywne zawodowo kobiety jako płeć dyskryminowaną na rynku pracy - finansowanie 100% kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, dotychczas objęto szkoleniami ok 30 tys. kobiet na terenie UE.
Program ESIT.pl — Europejskie Szkoły Informatycznych Technologii [www.esit.pl]
Europejski program realizowany wg umów z Urzędami Marszałkowskimi obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardów kluczowych kompetencji informatycznych EITCA Information Technologies Key Competencies (EITCA/KC) oraz dydaktyki e-learningowej EITCA eLearning Didactics Technologies (EITCA/EL) odpowiednio uczniów i nauczycieli szkół średnich na terenie UE - finansowanie 100% kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS, dotychczas objęto szkoleniami ponad 3 tys. nauczycieli i uczniów w kraju.

Łącznie ICS CompLearn świadczyło usługi szkoleniowe dla kilkudziesięciu tysięcy klientów oraz dla kilku tysięcy instytucji - ponad 3 miliony uczestnikogodzin zrealizowanych szkoleń.

Dane rejestrowe realizatora:

CompLearn Ltd.
Information Technology Training Center
New Bond House, 124 New Bond Street
London, W1S 1DX, United Kingdom
Registered in England, Company number: 07618776
ISO 9001:2008 Quality Management Certificate (UKAS)

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur sp. z o.o.
REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49
KRS: 0000303601 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 zł, kapitał wpłacony: 500 000 zł
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00102/2016
Licencja certyfikacyjna i akredytacja EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001
Akredytacja Szkoleniowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007
Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Kuratora Oświaty nr 8/2014
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (akredytacja UKAS)

Realizator działa w partnerstwie szkoleniowym z:

Instytucja Certyfikująca w ramach Programu Akademii EITCA
European Information Technologies Certification Institute EITCI
Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels, Belgium, EU
E-mail: info@eitci.org, Web: http://www.eitci.org

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur